Czy można zmienić metodę amortyzacji środków trwałych i częstotliwość odpisów?

 

Przedsiębiorca posiada prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, jeżeli w jego firmie znajdują się środki trwałe. Odpisy te musza być dokonywane od wartości początkowej środka trwałego. Do tego podatnik musi jeszcze wybrać metodę amortyzacji na podstawie której będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Czytaj dalej Czy można zmienić metodę amortyzacji środków trwałych i częstotliwość odpisów?

Rozliczenia pieniężne między przedsiębiorcami

 

Wszelkie rozliczenia pieniężne między przedsiębiorcami, a więc dokonywanie czy też przyjmowanie płatności, które są związane z wykonywaną działalnością powinny następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy. Taka forma płacenia przelewem ma znaczącą przewagę nad rozliczeniami gotówkowymi, ponieważ po danej transakcji pozostaje jeszcze ślad w banku, który może być pomocny przy zgubieniu pokwitowania, kiedy to będzie potrzebny dowód potwierdzający, iż dana zapłata nastąpiła. Czytaj dalej Rozliczenia pieniężne między przedsiębiorcami

Zwolnienie z VAT – rezygnacja, powrót

 

Kto może korzystać ze zwolnienia VAT

Ze zwolnienia mogą korzystać na pewno mali przedsiębiorcy, których łączny obrót wynosi kwotę do 150 000zł, a więc nie zostaje przekroczony w ciągu roku. Jeżeli taki warunek zostanie spełniony, to do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Czytaj dalej Zwolnienie z VAT – rezygnacja, powrót

Czy można odliczyć VAT ze specyfikacji?

 

Pojęcie faktury i jej elementy

Za fakturę uznaje się dokument, który zawiera obowiązkowe elementy, które zawarte są w przepisie art. 106e ust. 1 u.p.t.u – ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

A mianowicie, faktura powinna zawierać co najmniej:

  • datę wystawienia;
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. Czytaj dalej Czy można odliczyć VAT ze specyfikacji?

Jak rozliczyć kilometrówkę – obowiązujące stawki

 

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz do rozliczania tak zwanej kilometrówki (dla pracowników), o której mowa poniżej.

Kilometrówka jest stawką rozliczaną za 1 km przebiegu pojazdu. Daną stawkę używa się do obliczenia pracownikowi należności pieniężnych, które wynikają z używania jego prywatnego pojazdu do celów służbowych. Czytaj dalej Jak rozliczyć kilometrówkę – obowiązujące stawki

Jednolity Plik Kontrolny – obowiązek dla podatników

 

W życie weszły zmiany z ustawy nowelizującej dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podatników, którzy prowadza księgi przy pomocy programów komputerowych. Jednakże zmiany te zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 roku. Czytaj dalej Jednolity Plik Kontrolny – obowiązek dla podatników

Jakie istnieją dokumenty magazynowe?

 

Dokumenty magazynowe są przeznaczone do zarządzania stanami magazynowymi towarów. Rejestrują wszelki obrót towarami – przyjęcie, wydanie, zmiana magazynu (przesunięcie międzymagazynowe), zwrot itp.

Obecnie podejście tradycyjne dokumentacji magazynowej w formie papierowej jest również wspierane wersją nowoczesną, a więc elektroniczną. Czytaj dalej Jakie istnieją dokumenty magazynowe?

Deklaracje podatkowe VAT – VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT UE

Wszelkie deklaracje VAT podzielone są na okresy rozliczeniowe. W zależności od tego
jaki okres rozliczeniowy przypisany jest podatnikowi – miesięczny czy kwartalny, od
tego zależy jaką deklarację VAT i w jakim terminie musi złożyć.

Na początku dla wyjaśnenia wszelkich pojęć i różnic pomiędzy deklaracjami podatkowymi
VAT, przedstawimy w skrócie, co oznaczają kolejno:
1. Czytaj dalej Deklaracje podatkowe VAT – VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT UE

Co to jest karta wynagrodzeń pracowników?

 

Według Rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczącego prowadzenia PKPiR wynika, iż podatnicy, którzy wypłacają swoim pracownikom należności ze stosunku pracy są zobowiązani do prowadzenia indywidualnych kart przychodów pracowników, zwanych ''kartami przychodów'' – sporządzane są imiennie dla każdego pracownika. Czytaj dalej Co to jest karta wynagrodzeń pracowników?

Zmiana wysokości odsetek ustawowych – 2016 rok

 

Od nowego roku 2016 (od 1 stycznia) zmieniły się zasady ustalania odsetek ustawowych. W każdym możliwym wypadku mają one zależeć od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i liczby punktów procentowych określonej w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty. Czytaj dalej Zmiana wysokości odsetek ustawowych – 2016 rok