Co to jest deklaracja VAT-26?

 

Dzięki deklaracji VAT-26 przedsiębiorcy mogą w Urzędzie Skarbowym zgłosić swoje pojazdy samochodowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, tak aby później mogli odliczyć podatek VAT w 100% od wydatków na jego zakup i eksploatację.

Warto jednak podkreślić, że prawo do odliczenia podatku VAT 100% mają tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy używają swojego samochodu tylko i wyłącznie do celów służbowych (na cele działalności gospodarczej) a nie do prywatnych celów. Oczywiście przedsiębiorca musi złożyć formularz VAT-26, aby moc skorzystać w pełnego odliczenia VAT-u. W innym wypadku nie będzie mógł skorzystać z odliczenia 100%, a zaledwie 50%. Ponieważ z góry zostanie założone iż dany przedsiębiorca nie składając formularza prowadzi działalność mieszana a wiec wykorzystuje samochód do celów służbowych, jak i prywatnych. Z tytułu czego będzie mógł odliczyć nie więcej niż 50% podatku VAT z tytułu zakupu, najmu, dzierżawy czy leasingu.

Obowiązek zgłoszenia na deklaracji VAT-26 i prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów, mimo prawa do pełnego odliczenia VAT (100% podatku VAT zawartego w cenie nabywanego/najmowanego/leasingowanego auta) nie dotyczy:

 • Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t
 • Konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą,
 • Konstrukcyjnie przeznaczonych dla celów działalności gospodarczej:
 • Inne niż osobowe, mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
 • Klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym dla podrodzaju wielozadaniowy, van,
 • Z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków
 • Inne niż osobowe, posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • Pojazdy specjalne, spełniające kryteria klasyfikowania ich do następujących przeznaczeń (oraz z dokumentów pojazdu wynika, że jest to pojazd specjalny):
 • Agregat elektryczny/spawalniczy,
 • Do prac wiertniczych,
 • Koparka, koparko – spycharka,
 • Ładowarka,
 • Podnośnik do prac konserwacyjno – montażowych,
 • Żuraw samochodowy.
 • Bankowóz typu A i B oraz pojazd pogrzebowy – jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony,
 • Pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży (w przypadku ich wytworzenia), oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu – przy czym jest to przedmiot działalności gospodarczej podatnika,

WNIOSEK: wyłącznie powyższe pojazdy uprawniają do pełnego odliczenia podatku VAT.

 

Pozostałe pojazdy korzystają z odliczenia 50% VAT, chyba, że ich użytkownik:

 • złoży druk deklaracji VAT-26,
 • będzie dla pojazdu prowadził ewidencję przebiegu pojazdu.

 

Dodatkowo – w przypadku części pojazdów z 50% prawem odliczenia, do czerwca 2015 r. nie będzie możliwości odliczać podatku VAT od paliwa silnikowego, oleju napędowego lub gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów. Decydujące będą w tym zakresie ilość miejsc siedzących oraz dopuszczalna ładowność pojazdu.

 

Jak wygląda formularz VAT-26?

Przedsiębiorca w formularzu VAT-26 musi podać najważniejsze informacje na temat samochodu służowego, takie jak: marka i model, numer rejestracyjny, rok produkcji czy data nabycia, i inne. Nalezy również podać wszelkie informacje podatnika. W formularzu oznacza się również czy złożenie druku następuje poraz pierwszy czy jest aktualizacją pierwotnego.

Formularz VAT-26 o pobrania za darmo znajdziesz na: http://www.e-deklaracje.pl/formularz-vat.php

Wyżej opisany druk składa się we właściwym względem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędzie Skarbowym.

 

Jakie są terminy składania formularza VAT-26?

Formularz VAT-26 podatnik musi złożyć w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku wiążącego się z danym pojazdem samochodowym o charakterze służbowym. Jeśli druk VAT-26 nie zostanie złożony terminowo do US to pojazd przedsiębiorcy zostanie zakwalifikowany jako pojazd wykorzystywany do działalności miesznanej i uprawnia do odliczenia jedynie 50%.

 

Co z aktualizacją VAT-26?

Druk VAT-26 składa się również w przypadku jego aktualizacji np. w sytuacji zmiany wykorzystania pojazdu do celów mieszanych lub wyłącznie prywatnych.

Druk ten należy wówczas złożyć najpóźniej przed dniem, w której podatnik dokonuje zmiany przeznaczenia pojazdu. 

Więcej o terminach składania VAT-26 dowiesz się z: http://www.e-deklaracje.pl/a103,Kiedy-trzeba-składać-VAT-26?

 

Czy trzeba prowadzić ewidencję przejechanych kilometrów?

Jeżeli auto zostało zgłoszone na VAT-26 i jest honorowane pełne odliczenie VAT 100% to przedsiębiorca podlega obowiązkowemu prowadzeniu ewidencji danego pojazdu, a więc przejechanych kilometrów.

Warto podkreślić, że odliczenie pełnego VAT-u skutkuje nie tylko obowiązkiem prowadzenia ewidencji, ale również udowodnienia przez przedsiębiorcę, iż sposób wykorzystywania samochodu i przejechanych przez niego kilometrów odpowiada celom prowadzonej działalności – wyklucza użytkowanie dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (prywatnie)

Ewidencji nie trzeba prowadzić jedynie przy pojazdach wymienionych powyżej, co do których nie ma obowiązku składania druku VAT-26.

 

Oczywiście ewidencja jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do tej działalności i musi zawierać:

 • numer rejestracyjny,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

 

Ewidencja powinna zawierać wpisy dotyczące każdej jazdy pojazdem. W przypadku gdy pojazdu używa prowadzący działalność lub pracownik, wpisu w ewidencji dokonują oni samodzielnie, wskazując:

 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem.

 

Na koniec okresu rozliczeniowego wpisy muszą zostać potwierdzone przez podatnika – przedsiębiorcę (osobę upoważnioną) w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej. Wydaje się wystarczający jeden zbiorczy podpis – poświadczenie dotyczące całego okresu rozliczeniowego.

* Jeżeli podatnik sam wykorzystuje pojazd poświadczenie autentyczności nie jest wymagane.

 

Czy istnieją kary za brak ewidencji i druku VAT-26?

Za błędy w zgłoszeniach przewidziane są kary finansowe. Brak informacji o wykorzystywaniu pojazdów wyłącznie dla celów firmowych (i odliczanie pełnego VAT w przypadku pojazdów, które takiemu zgłoszeniu podlegają) albo złożenie jej po terminie lub podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym i łącznie z tym dokonanie odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT skutkuje odpowiedzialnością karną o wartości nie niższej niż 560 zł (wartość uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia).

W przypadku mniejszej wagi – co uzależnione jest od oceny organu i sądu – kara nie może być mniejsza niż 168 zł. Uchylić można się od powyższej odpowiedzialności, gdy informacja zgłoszona zostanie po terminie, jeżeli złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:

 • rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
 • doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia – przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania;
 • wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

 

Należy pamiętać, że opóźnienie skutkuje również brakiem prawa odliczenia VAT za okres przed złożeniem druku VAT-26. Podatnicy, którzy spóźnią się z drukiem, muszą zatem skorygować deklaracje VAT za okres, w którym korzystali z samochodu i odliczali 100% VAT bez złożonego druku VAT-26.

Dodatkowo, za brak ewidencji przebiegu podatnik ponosi taką odpowiedzialność, jak za nieprowadzenie ksiąg podatkowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *