Czy dokonywanie przeglądu kasy fiskalnej jest obowiązkowe?

 

Wszyscy przedsiębiorcy sprzedający swoje towary i/lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym są zobowiązani do korzystania z kasy fiskalnej w swojej działalności gospodarczej. Oznacza to, iż są zobowiązani do prowadzenia ewidencji swoich obrotów z kasy fiskalnej i muszą okresowo dokonywać jej przeglądu.

Wcześniejsze przepisy kazały przedsiębiorcom wykonywać obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej co 12 miesięcy, obecnie od 1 grudnia 2008 roku termin ten uległ znacznemu wydłużeniu, aż do 24 miesięcy.

 

Jakie kasy podlegają przeglądowi?

Obowiązek dokonywania przeglądów technicznych kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT.

W związku z powyższym przepisem, podatnik zobowiązany jest do zgłaszania kasy rejestrującej do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi, który prowadzi serwis kas rejestrujących.

Oczywiście podatnik sprzedający swoje towary i/lub usługi musi obowiązkowo dokonywać przeglądu technicznego swojej kasy (tak jak wspomniano już wcześniej), ale również osoby wykorzystujące kasy do ewidencji przy świadczeniu usług do przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami muszą dokonywać przeglądów technicznych. Dodatkowo podatnik, który utracił swoją kasę (np. w wyniku kradzieży), a następnie odzyskał ją i przeznaczył do ponownego ewidencjonowania – musi także dokonywać przeglądu.

 

Jakie są terminy przeglądu?

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonany najpóźniej 2 lata od ostatniego przeglądu (lub fiskalizacji kasy fiskalnej).

Zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, które obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r., obowiązkowego przegląd technicznego kas dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

Natomiast w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym (jak wspomniano wcześniej odnośnie przykładu taksówkarzy), przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego kasy liczony jest od dnia fiskalizacji kasy, przez którą należy rozumieć jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

 

Co obejmuje przegląd techniczny kasy?

Stosownie do tego przepisu obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

  1. stanu wszystkich plomb kasy i zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywaniem serwisu kasy;
  2. stanu obudowy kasy;
  3. czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
  4. programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  5. poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
  6. poprawności działania wyświetlacza klienta;
  7. stanu pamięci fiskalnej kasy i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  8. stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

Ponadto, w nowym rozporządzeniu w sprawie kas, zakres obowiązkowego przeglądu technicznego kasy rozszerzono o konieczność wpisu jego wyniku do książki kasy, dołączenia do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie tego przeglądu, w szczególności kopii faktury (§ 34 ust. 2 rozporządzenia).

 

Kto musi pamiętać o przeglądzie – podatnik czy serwis?

Obowiązek pilnowania upływu terminu odnośnie przeglądu kasy fiskalnej spoczywa na podatniku, a nie serwisie.

Serwis ma dokonywać przeglądu, ale nie musi pamiętać o dokładnym jego terminie. To podatnik musi pamiętać o zbliżającym się terminie przeglądu i odpowiednio powiadomić o tym serwisanta – przypomnieć mu o tym fakcie. Natomiast do obowiązku serwisanta (serwisu) należy wykonania przeglądu

Oczywiście termin wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych jest ściśle określony w przepisach ustawy o podatku VAT. Wiąże się z tym fakt, że jest to termin nieprzekraczalny i nie może zostać przywrócony (nawet w sytuacjach wyjątkowych dla podatnika, na które nie miał on wpływu). Opóźnienie może skutkować konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego.

 

Jakie są konsekwencje niewykonania przeglądu kasy fiskalnej?

Brak wykonanego, terminowego przeglądu traktowane jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi – zgodnie z artykułem 61 § 3 k.k.s. możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu dotykają przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej. Jeśli w okresie do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik nie zgłosi w obowiązującym terminie kasy do wykonania przeglądu technicznego przez jego serwis musi zwrócić odliczoną lub otrzymaną kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej. Wynika to z artykułu 111 ust. 6 ostawy o VAT. Rozliczenie musi być dokonane bez wezwania urzędu skarbowego.

 

Jakie kary za brak przeprowadzonego przeglądu?

Brak wykonanego, terminowego przeglądu traktowane jest jednoznacznie z nieprawidłowym prowadzeniem księgi i z tego tytułu możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Niedotrzymanie terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej skutkuje koniecznością zwrotu ulgi z tytułu jej zakupu.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynosić od 1/10 do 20x wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zazwyczaj jednak nakładany jest  mandat karny – jego wysokość jest nie większa niż podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Szansą na uniknięcie przykrych sankcji karno-skarbowych związanych z niedotrzymaniem terminu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej jest złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, tzw. CZYNNY ŻAL.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *