Czy można odliczyć VAT ze specyfikacji?

 

Pojęcie faktury i jej elementy

Za fakturę uznaje się dokument, który zawiera obowiązkowe elementy, które zawarte są w przepisie art. 106e ust. 1 u.p.t.u – ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

A mianowicie, faktura powinna zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem;

Jeżeli dany dokument nie zawiera wyżej wymienionych elementów, nie może zostać uznany za fakturę. Oznacza to, że odbiorca nie może odliczyć podatku na podstawie tego dokumentu.

Warto jednak podkreślić, że powyższy przepis zawiera również zapisy informujące o tym kiedy i jakich danych może nie zawierać dokument, a mimo to będzie on uznany za fakturę.

 

VAT ze specyfikacji

Podsumowując. Dokument, nie musi zawierać nazwy „faktura bądź faktura VAT’’, aby został uznany za fakturę możliwą do odliczenia VAT-u. Wystarczy, iż zawiera w/w elementy. Tak więc, dokument zwany specyfikacją może bez problemu zostać określony jako faktura, jeżeli będzie zawierał obowiązkowe elementy. W tym wypadku podatnik będzie mógł swobodnie odliczyć podatek naliczony na podstawie specyfikacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *