Deklaracje podatkowe VAT – VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT UE

Wszelkie deklaracje VAT podzielone są na okresy rozliczeniowe. W zależności od tego
jaki okres rozliczeniowy przypisany jest podatnikowi – miesięczny czy kwartalny, od
tego zależy jaką deklarację VAT i w jakim terminie musi złożyć.

Na początku dla wyjaśnenia wszelkich pojęć i różnic pomiędzy deklaracjami podatkowymi
VAT, przedstawimy w skrócie, co oznaczają kolejno:
1. Deklaracja VAT-7 składana jest miesięcznie.
2. Deklaracja VAT-7K składana jest kwartalnie przez małych podatników.
3. Deklaracja VAT-7D składana jest kwartalnie przez podatników innych niż mali.
4. Deklaracja VAT UE składana miesięcznie lub kwartalnie przez podatnika
(zarejestrowany jako podatnik VAT UE) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia
usług.

oraz przedstawimy w jakich terminach, należy składać poszczególne deklaracje VAT:
1. Deklaracje VAT-7, należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po danym
miesiącu rozliczeniowym.
2. Deklarację VAT-7K składa się również do 25. dnia miesiąca następującego, ale po
danym kwartale. Gdy dzień ten przypadnie w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela lub
święto), ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po nim.
3. Deklaracja VAT-7D składa się ją także do 25. dnia miesiąca następującego po każdym
rozliczanym kwartale.
4. Deklaracja VAT UE składana miesięcznie:
– w wersji papierowej – termin złożenia upływa 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
– w wersji elektronicznej – termin złożenia upływa 25. dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni lub kwartalnie:
– w wersji papierowej – termin złożenia upływa 15. dnia miesiąca następującego po danym
kwartale
– w wersji elektronicznej – termin złożenia upływa 25. dnia miesiąca następującego po
danym kwartale.

Mówiąc szerzej, poszczególne deklaracje oznaczają:

1. Deklaracja VAT-7 składają podatnicy, którzy zobowiązani są do składania
deklaracji tylko za okresy miesięczne.

Z zastrzeżeniem do:
– małych podatników, którzy wybrali metodę kasową,
– podatników, którzy pisemnie zawiadomili urząd skarbowy, iż będą składali deklaracji
podatkowe za okresy kwartalne,
– podatników zwolnionych z VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT,
– podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą.

2. Deklarację VAT-7K składają mali podatnicy, którzy zobowiązani są do składania
deklaracji za okresy kwartalne.

Powyższa deklarację składają mali podatnicy podatku od towarów i usług:
– u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
– prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami
inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi
usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych
postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45
000 euro – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy
października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

3. Deklarację VAT-7D składają natomaist podatnicy, inni niż mali, którzy zobowiązani są
do składania deklaracji za okresy kwartalne.

Powyższą deklarację VAT-7D składają podatnicy, inni niż podatnicy rozliczający się
metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca
kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

4. Natomiast deklarację VAT-UE składają miesięcznie lub kwartalnie podatnicy
dokonujący:

– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatników od wartości dodanej lub
osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku od
wartości dodanej, dla której zastosowanie ma stawka 0%,
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podatników podatku VAT lub osób prawnych
niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, ale zarejestrowanych jako
podatnicy VAT UE,
– świadczenia usług na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób
prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku od wartości
dodanej, dla których miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28b ustawy, jest siedziba
usługobiorcy i to na nim spoczywa obowiązek rozliczenia podatku VAT; przy czym usługi
te nie mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej ani
opodatkowane stawką 0%.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *