Do kiedy trzeba złożyć CIT-10Z?

 

Jest to wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy (np. należności licencyjnych) i w art. 22 ust. 1 ustawy (np. dywidendy).

Obowiązek przekazania przez płatnika podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek.

 

W jakim terminie?

  1. Deklaracja CIT-10Z składana jest przez płatnika – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
  2. Informacja IFT-2 – w terminie 14 dni od dnia złożenia przez podatnika pisemnego wniosku.
  3. Informacja IFT-2R – w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat lub do dnia zaprzestania przez płatnika działalności przed upływem tego terminu.

 

Kto jest płatnikiem?

Płatnik – dokonujący wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, wymienionych w:

  • 1) art. 21 ust. 1 ustawy – z tytułu odsetek, należności licencyjnych, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • 2) art. 22 ust. 1 ustawy – z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

Treść obowiązku: Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego. Złożenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-10Z (art. 26a ustawy). Przekazanie przez płatnika podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o pobranym podatku na wniosek podatnika (IFT-2) oraz informacji za cały rok podatkowy (IFT–2R) – art. 26 ust. 3-3d ustawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *