Do kiedy trzeba złożyć CIT-8?

 

Podatnik lub płatnik musi złożyć zeznanie CIT-8 do końca 3 miesiąca następnego roku, czyli musi złożyć zeznanie w ciągu 3 miesięcy licząc termin od daty zakończenia roku podatkowego – art. 27 ust. 1 updop.

Zazwyczaj poszczególnym podatnikom rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w tym wypadku podatnicy  mają czas na złożenie zeznania do 31 marca. Oznacza to, że jeżeli dany dzień przypada w sobotę lub niedzielę albo jest ustawowo dniem wolnym od pracy – należy zeznanie przyjąć na następny dzień.

Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów, które osiągają w Polsce.

Podatnicy CIT są obowiązani wpłacać w trakcie roku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek (zaliczki miesięczne lub kwartalne), a dopiero po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca roku następnego, powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

 

Gdzie składać zeznanie CIT-8?

Oczywiście zeznanie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego lub można wysłać je pocztą.

W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby podatnika, wynikającego z odpowiedniego rejestru (np. KRS), bądź statutu lub umowy – jeżeli adres siedziby podatnika nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

Kierując się miejscem siedziby podatnika, właściwy miejscowo organ podatkowy można ustalić według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441).

 

 

Kto składa zeznanie CIT-8?

Zeznanie podatkowe składają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) updop i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8 updop. Są oni zobowiązani do składania Urzędom Skarbowym zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym.

Zeznanie CIT-8 powinni złożyć wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oprócz podmiotów zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o CIT. Są to m.in. następujące podmioty:

  • jednostki budżetowe, fundusze celowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumień lub umów (chyba, że te umowy stanowią inaczej), jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
  • kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej;
  • Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

* Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są także osoby zagraniczne (tj. nie mające na terytorium Polski siedziby lub zarządu), ale tylko w zakresie dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Nie rezydenci nie składają jednak zeznania, jeśli od polskiego podmiotu uzyskali należności z tytułów wymienionych w art. 21 i 22 updop (m.in. z odsetek, praw autorskich, dywidend) i nie uzyskali innych dochodów w naszym kraju.

 

Kto nie jest zobowiązany do składania CIT-8?

Na mocy art. 27 ust. 1 updop, obowiązku złożenia zeznania nie mają m.in.:

  • jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • kościelne osoby prawne uzyskujące dochody z niegospodarczej działalności statutowej,
  • Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej (na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – Dz. U. z 2014 r. poz. 40 – z dniem 19 stycznia 2014 r. Polski Związek Działkowców stał się stowarzyszeniem ogrodowym, zachowując osobowość prawną).

Ponadto zeznania nie składają podatnicy, którzy uzyskują przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 updop (np. z działalności rolniczej, leśnej).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *