Do kiedy trzeba złożyć PIT-4R?

 

 

Druk PIT-4R stanowi zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządza się go co do zasady za rok poprzedni do końca stycznia (w 2016 r. termin na złożenie PIT-4R to 1 lutego). Deklarację PIT-4R składa płatnik bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. PIT-4R nie trafia do podatnika. W deklaracji płatnik deklaruje kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Deklarację roczną składać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. 

 

Kwoty pobranych zaliczek pracodawca przekazuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę.

Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego od dokonanych w miesiącu poprzednim m.in.:

  • wypłat z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, emerytur i rent krajowych i zagranicznych,
  • wypłat należności i świadczeń osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy PIT z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy PIT,
  • wypłat nale żności osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym na podstawie umowy aktywizacyjnej.

 

Zobowiązani są do tego płatnicy określeni w:

  1. art. 31, 33, 34, 35 ustawy PIT,
  2. art. 41 ust. 1 ustawy PIT,
  3. art. 42e ustawy PIT (tj. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym płatnika, w sytuacji gdy przejęli zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy), 4) art. 35a ust. 1 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 176, poz. 1243 – (tj. osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.).

 

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 1 i 1a, art. 42 ust. 1 i 1a oraz art. 42e ust. 1, 4 i 5 ustawy PIT oraz art. 35a ust. 1, 4 i 4a ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 176, poz. 1243).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *