Do kiedy trzeba zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

 

Do podstawowych obowiązków wszystkich przedsiębiorców, należy regularne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Przede wszystkim zobligowane do tego są firmy, które rozliczają się na zasadach ogólnych

Jakie są terminy opłacania zaliczki?

Zaliczki miesięczne – duzi przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych w zależności od spełniających warunków mogą opłacać zaliczki w formie miesięcznej lub kwartalnej. Zobowiązani są do opłacenia zaliczek w konkretnym terminie zależnym od w/w form wywiązania się z obowiązku opłaty.

Jeżeli przedsiębiorca opłaca zaliczki w formie miesięcznej musi opłacać je w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, ale oczywiście za miesiąc poprzedni. Jeśli jednak 20 dzień miesiąca jest dniem wolnym pracy, to należy ten termin przesunąć na kolejny dzień roboczy.

W tym wypadku wpłata zaliczki miesięcznej odbywa się w sposób następujący: „wpłata zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy). Od 2012 r. sposób ustalania i wpłaty ostatniej zaliczki oparty jest na zasadach rachunku narastającego, tj. na podstawie rzeczywistych wyników za okres od początku do ostatniego dnia roku podatkowego.”

 

Zaliczki kwartalne – mali przedsiębiorcy i dopiero rozpoczynający działalność
Jeżeli jednak przedsiębiorca opłaca zaliczki w formie kwartalnej, musi opłacać je w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacona zaliczka.

Aby móc rozliczać zaliczki na podatek dochodowy w formie kwartalnej, trzeba spełniać wymogi małych podatników oraz być osobą dopiero rozpoczynającą działalność gospodarczą z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1d ustawy. Warto tutaj także wspomnieć, że podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek (art. 25 ust. 1e i 2 ustawy).”

W tym wypadku wpłata zaliczki miesięcznej odbywa się w sposób następujący: „Wpłata zaliczki kwartalnej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały (art. 25 ust. 1b ustawy).”

 

Zaliczki miesięczna lub kwartalne – możliwość samodzielnego wyboru

Możliwość wpłaty zaliczek miesięcznych lub kwartalnych począwszy od dnia 20 października każdego roku możliwe jest tylko przez podatników prowadzących działalność pozarolniczą i rolniczą. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50%.

W tym wypadku wpłata zaliczek odbywa się w sposób następujący: „Wpłata zaliczki w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1-1c i 2a ustawy).”

Zaliczki w uproszczonej formie
Aby móc opłacać zaliczki uproszczone niezbędne jest złożenie do urzędu skarbowego, do 20 lutego roku podatkowego, oświadczenia na piśmie o wyborze tej formy obliczania zaliczek. Przywilejowi korzystania z zaliczek uproszczonych nie podlegają osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym

Wpłaty miesięcznych zaliczek odbywają się w terminach do dnia 20 miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokości 1/12 podatku należnego (lub przypadającego proporcjonalnie na miesiąc, jeżeli rok podatkowy trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy) wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego mogą wpłacać zaliczki miesięczne w ww. wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Zaliczka uproszczona to zaliczka w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeśli w roku poprzednim nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej albo jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku).

Podatnicy, którzy w terminie wpłaty pierwszej zaliczki zawiadomili urząd skarbowy o wyborze uproszczonej formy wpłat zaliczek, z wyłączeniem podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

Jednorazowe wpłaty podatku

Do jednorazowych wpłat podatku mogą zaliczyć się podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego ustaleni są na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, są to podatnicy przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, którzy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na te cele i dochód ten wydatkowali na inne cele.

Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku, jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, wydatkowali dochód na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy.

Odsetki „amortyzacyjne”
Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął roczny okres używania składników majątku podlegających amortyzacji.

Odsetki amortyzacyjne opłacają podatnicy amortyzujący składniki majątku.

W tym wypadku odsetki amortyzacyjne to: „Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy.”

Zaliczka 0 zł – czy zgłaszać do urzędu?
Podatnik nie jest zmuszony do wpłacania zaliczek, jeżeli jej kwota wynosi 0 zł. Nie ma również obowiązku informowania o tym organu podatkowego.

 

Jak zrobić przelew do Urzędu Skarbowego?

Aby móc wykonywać przelewy do fiskusa, trzeba wpierw wypełnić specjalnie przygotowany formularz. Zazwyczaj znajduje się na koncie naszego banku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *