Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika?

 

 

Na początku warto wyjaśnić czym jest wynagrodzenie brutto, a czym netto:

Wynagrodzenie brutto – jest sumą wszystkich składników wynagrodzenia jeszcze przed odliczeniem jakichkolwiek składek – ZUS, zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie netto – wynagrodzenie po odliczeniu wszelkich potrąceń.

 

Wszelkie tabele z wymiarami składek ZUS (2009-1016 rok):

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku – 1 850 zł
– ubezpieczenie emerytalne – 19,52 % podstawy wymiaru / pracodawca i pracownik po 9,76 % /
– ubezpieczenie rentowe do lutego 2012 – 6,00 %  podstawy wymiaru / 4,5% pracodawca, 1,5% pracownik /
– ubezpieczenie rentowe od lutego 2012 – 8,00 %  podstawy wymiaru / 6,5% pracodawca, 1,5% pracownik /
– ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracownik /
– ubezpieczenie wypadkowe –  0,40 do 3,60 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca /

– składka na Fundusz Pracy –  2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca /
– składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych –  0,10 % podstawy wymiaru
/ tylko pracodawca /

– składka na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS –  9,00 % podstawy wymiaru  
– składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w PIT – 7,75 %

Dla przykładu podamy jedno obliczenie:

Pracownik dostaje tylko wynagrodzenie zasadnicze w stałej kwocie = 2 000 zł
Pracownik opłaca ubezpieczenie PZU = 20 zł

Od wynagrodzenia zasadniczego płacimy wszystkie składki ZUS, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenie to wchodzi do wszystkich podstaw naliczenia: składek ZUS, składki zdrowotnej i podatku. Ubezpieczenia PZU jest potraceniem z kwoty netto wypłacanej pracownikowi.

W tym przypadku: wynagrodzeniem brutto = wynagrodzenie zasadnicze = 2 000 zł

 

1. Po pierwsze – należy obliczyć podstawę naliczenia składek ZUS i składek ZUS płaconych przez pracownika

Wynagrodzenie brutto wynosi 2 000 zł

Kwota składki na ub. emerytalne = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. emerytalne
= 2 000 zł x 9,76%  = 195,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki na ub. rentowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. rentowe
= 2 000 zł x 1,5% = 30,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki  na ub. chorobowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. Chorobowe
= 2 000 zł x 2,45%  = 49,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Suma składek płacona przez pracownika = 195,20 + 30,00 + 49,00 = 274,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/

 

2. Po drugie – należy ustalić podstawę naliczenia składki zdrowotnej, podstawę naliczenia podatku dochodowego i poszczególne obciążenia wynagrodzenia pracownika.

Podstawa naliczenia ubezpieczenia zdrowotnego = kwota brutto suma składek ZUS płaconych przez pracownika

= 2 000 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS = podstawa składki zdrowotnej x wymiar składki zdrowotnej
= 1 725,80 zł x 9% = 155,32 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki zdrowotnej do odliczenia od podatku
= podstawa składki zdrowotnej x wymiar składki zdrowotnej do odliczenia
= 1 725,80 zł  x 7,75% = 133,75 zł /zaokr. do 0,01 zł/

3. Po trzecie – należy ustalić podstawę naliczenia podatku dochodowego, liczymy podatek i zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawa naliczenia podatku  
= kwota brutto suma składek ZUS płaconych przez pracownika- miesięczne koszty uzyskania przychodu
= 2 000 zł – 274,20 zł  – 111,25 zł /normalne/ = 1 614,55 zł = 1615 zł  /zaokr. do 1 zł/
Wyliczony podatek dochodowy =  (podstawa opodatkowania x skala podatkowa) – miesięczna ulga podatkowa
= (1 615 zł x 18%) – 46,33 zł = 244,37 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Zaliczka na podatek dochodowy = wyliczony podatek dochodowy kwota składki zdrowotnej do odliczenia
= 244,37 zł -133,75 zł = 110,62 zł = 111 zł /zaokr. do 1 zł/

4. Po czwarte – liczona jest kwota netto wynagrodzenia.

Kwota netto
= kwota brutto suma składek ZUS płaconych przez pracownika kwota składki zdrowotnejzaliczka na podatek dochodowy.
= 2 000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 111 zł = 1 459,48 zł /zaokr. do 0,01 zł/

5. Po piąte – liczona jest kwota wynagrodzenia do wypłaty. Ostatnią czynnością naliczenia wynagrodzenia będzie pomniejszenie wynagrodzenia netto o potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

Pracownik co miesiąc wpłaca składkę na ubezpieczenie PZU = 20 zł.  
Kwota wynagrodzenia do wypłaty = kwota netto – składka na ubezpieczenie PZU
= 1 459,48 zł – 20 zł = 1 439,48 zł /zaokr. do 0,01 zł/

6. Po szóste – a koniec należy zebrać łączne koszty wynagrodzenia dla pracodawcy. Pracodawca ponosi jeszcze dodatkowe koszty naliczane od wynagrodzenia pracownika. Są to składki ZUS i składki na fundusze.
Podstawa naliczenia składek ZUS i funduszy = wynagrodzenie brutto = 2 000 zł

Składki ZUS od wynagrodzenia płacone przez pracodawcę.
Kwota składki na ub. emerytalne = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. emerytalne
= 2 000 zł x  9,76% = 195,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki na ub. rentowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. rentowe
= 2 000 zł x 6,5% = 130,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki  na ub. wypadkowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. wypadkowe
= 2 000 zł x 1,93% = 38,60 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Suma składek ZUS płacona przez pracodawcę = 195,20 + 130,00 + 38,60 = 363,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/

Składki na fundusze. Oprócz składek ZUS za pracownika, pracodawca nalicza /nie zawsze/ składki na fundusze :
FP – Fundusz Pracy i FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Kwota składki na FP = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na FP
=
2 000 zł x 2,45% = 49,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki na FGŚP = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na FGŚP
=
2 000 zł x 0,1% = 2,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/

Łączne koszty wynagrodzenia dla pracodawcy
= kwota brutto + suma składek ZUS płacona przez pracodawcę  + kwota składki na FP + kwota składki na FGŚP
= 2 000 zł +
368,80 zł + 49,00 zł + 2,00 zł = 2 414,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *