Kiedy złożyć roczną deklaracje CIT-11R?

 

Deklarację składać należy w przypadku złożenia oświadczenia o przeznaczeniu dochodów na określone cele (CIT-5) lub którzy osiągając inne przychody z tytułu udziału w zysku i deklarując ich przeznaczenie na określone cele (CIT-6AR) faktycznie nie przeznaczą ich na wcześniej zadeklarowane działania.

Niezależnie od złożenia deklaracji CIT-11R podatnik zobowiązany jest zapłacić zaległość podatkową, którą należało uiścić w związku z brakiem realizacji założonych pierwotnie celów. Oprócz powyższych działań podatnik zobowiązany jest zapłacić odsetki za zwłokę z tego tytułu.

 

CIT-11R – to deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 i deklaracji CIT-6AR.

CIT-11R, należy złożyć w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Natomiast wpłata podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niestatutowe, powodujące utratę prawa do zwolnienia następuje do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku na inne cele niż cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy, w związku z wcześniejszym oświadczeniem, o przeznaczeniu dochodu z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele uprawniające do zwolnienia.

 

Kogo dotyczy?
Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku, wydatkujący dochody na inne cele niestatutowe.

 

Podstawa prawna:
Wpłata zryczałtowanego podatku (art. 26 ust. 4 i 5 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *