Kiedy złożyć roczną deklaracje CIT-6R i CIT-6AR i informację CIT-7?

 
Wyjaśnienie pojęć:
CIT-6AR – Deklaracja roczna o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych
CIT-6R – Deklaracja roczna o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 – Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

 

Jakie są terminy wykonania?
Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Obowiązek przekazania podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek, lub w którym powstał dochód.

Deklaracje CIT-6R i CIT-6AR – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklaracja stanowi zbiorczy druk składany z tytułu opłacania podatku jako płatnik podatku ryczałtowego od wypłat z tytułu dywidend i innych udziałów w zysku osób prawnych.

CIT- 7 – do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Informację składają płatnicy, a nie podatnicy tego podatku. Składana jest ona ze względu na ryczałtowe pobranie 19% podatku podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kto jest podatnikiem lub płatnikiem?
Płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, dokonujący wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy.
W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, płatnikiem jest spółka przejmująca lub nowo zawiązana przy podziale spółek kapitałowych.

W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązana jest do wpłaty zryczałtowanego podatku (art. 25a ustawy).

 

Jakie ciążą obowiązki na podatniku/płatniku?
Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (art. 25a oraz art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy).

Złożenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznych deklaracji CIT-6R i CIT-6AR (art. 26a ustawy).

Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o pobranym podatku dochodowym (art. 26 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy).
W 2015 r. w zakresie poboru podatku, w odniesieniu do wypłat należności z tytułu dywidend i niektórych innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, osiągniętych z papierów wartościowych, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych, gdy podatnik w ciągu miesiąca będzie otrzymywał dochody (dywidendy) z różnych źródeł na jeden rachunek papierów wartościowych, aby ułatwićpłatnikowi, tj. prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, przekazywanie informacji o poborze tego podatku na jednym formularzu CIT-7 zwiększono do sześciu liczbę pozycji, w których płatnik przekazuje podatnikowi informacje o dokonanym poborze podatku. Jeżeli w danym miesiącu liczba pobranych kwot podatku byłaby większa, wówczas płatnik składa kolejny formularza CIT-7 (poz. 2).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *