Kiedy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – PIT-36 i PIT-37?

 

 

Podatnik musi złożyć zeznanie PIT-36 lub PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

* Jeżeli podatnik, który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zamierza opuścić terytorium Polski przed ustawowym terminem do złożenia zeznania, zobowiązany jest złożyć zeznanie przed opuszczeniem terytorium Polski, chyba że rozliczy się wspólnie z dzieckiem lub małżonkiem albo wybierze opodatkowanie wg skali podatkowej w zakresie przychodów z art. 29 ustawy PIT.

 

Oczywiście zeznanie odnosi się do podmiotu, a więc podatnika, który oblicza podatek dochodowy według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

 

Formularz PIT-36 składają w szczególności podatnicy, którzy:

1) prowadzili:

– pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

– działy specjalne produkcji rolnej,

2) uzyskali przychody:  z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych- umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,  od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na

– podatek (np. z działalności wykonywanej osobiście),  ze źródeł przychodów położonych za granicą,

–  z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy- zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3) korzystają z mechanizmu tzw. kredytu podatkowego, o którym mowa w art. 44 ust. 7a-7k ustawy PIT, 4) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),

5) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,

 

Natomiast formularz PIT-37 składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, którzy:

– nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

– nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci. Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Podstawa prawna:

art. 45 ust.1, 7 i 7a ustawy PIT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *