Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

 

Wynagrodzenie w czasie urlopu powinno wynosić tyle, ile standardowo pracownik otrzymuje pracując – a więc tyle ile otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

 

Jak ustala się wysokość wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia ustala się oczywiście na podstawie wysokości wynagrodzenia, ale również innych świadczeń, jednakże systim.pl”>z wyłączeniem niektórych z nich, m.in.:

 • jednorazowych lub nieregularnych składników wynagrodzenia,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Jakie są elementy wynagrodzenia urlopowego?

Elementy wynagrodzenia to – stałe i zmienne. Stałe składniki wynagrodzenia określone są w stawce miesięcznej i w stałej wysokości – uwzględnia się je w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu. Natomiast zmiennie składniki wynagrodzenia przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc z wyjątkiem elementów stałych wynagrodzenia i wykluczeń wynagrodzenia – uwzględnia się je przy ustaleniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Przykład 1

W poprzednim miesiącu (luty) pracownik X wziął urlop wypoczynkowy w wymiarze: 60 godzin /10 dni/

Ilość godzin roboczych w miesiącu maju: 168 godzin

 

1. Pracownik otrzymuje co miesiąc tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3 000 zł.

 

2. Stawka stała za godzinę urlopu wynosi: 3 000 zł / 168 godzin = 17 zł 86 gr.

Wynagrodzenie za urlop wynosi: 60 godzin x 17 zł 86 gr. = 1071, 60 zł

* W związku z urlopem pracownik nie wykonywał pracy na rzecz pracodawcy i nie należy mu się za ten okres wynagrodzenie.

 

3. Potrącenie wynagrodzenia : 60 godzin x 17 zł 86 gr. = 1071, 60 zł

Pracownik w marcu otrzyma wynagrodzenie za luty w wysokości  3 000 zł – 1071, 60 zł + 1071, 60 zł = 3 000 zł

* Tak więc, otrzymane wynagrodzenie jest identyczne, jak wynagrodzenie, które otrzymałby pracownik gdyby w tym czasie normalnie pracował.

 

Przykład 2

W miesiącu lutym pracownik X bierze urlop wypoczynkowy w wymiarze: 80 godzin /10 dni/

Ilość godzin roboczych w miesiącu maju: 168 godzin

 

1. Pracownik otrzymał w maju:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 000 zł. / stały składnik wynagrodzenia /
 • prowizję w wysokości: 240 zł / zmienny składnik wynagrodzenia /

 

2. Stawka stała za godzinę urlopu: 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr.

 

3. W poprzednich 3 miesiącach pracownik otrzymał prowizję w wysokości:

 • w kwietniu: 470 zł, godziny robocze w kwietniu – 160
 • w marcu: 500 zł, godziny robocze w marcu – 168
 • w lutym: 440 zł, godziny robocze w lutym – 152

 

4. Stawka zmienna /średnia/ za godzinę urlopu wynosi : 1 410 zł / 480 godzin = 2 zł 94 gr.

( suma prowizji / suma godzin z poprzednich trzech miesięcy )

 

Tak więc:

Stawka za godzinę urlopu: 11 zł 90 gr. + 2 zł 94 gr. = 14 zł 84 gr.

Potrącenie wynagrodzenia zasadniczego = 80 godz. x 11 zł 90 gr. = 952 zł

Wynagrodzenie urlopowe: 80 godzin x 14 zł 84 gr. = 1 187 zł 20 gr.

 

Pracownik w maju otrzyma wynagrodzenie:

wynagrodzenie zasadnicze: 2 000 zł  –  952 zł = 1 048 zł

wynagrodzenie urlopowe: 1 187 zł 20 gr.

prowizję: 240 zł

 

Razem brutto: 2 475 zł 20 gr.

 

—————————————————————–

Informacje dla pracownika (również pracodawcy):

Według przepisów prawa Kodeksu Pracy:

Art. 152. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu.

Art. 1542 Urlopu udziela się w dni które są dniami pracy w wymiarze godzinowym. Jeden dzień urlopu to osiem godzin pracy.

Art. 161  Urlop należy się w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162  Urlop na wniosek pracownika można podzielić na części. Jedna z części powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 168  Urlop nie wykorzystany, pracownik musi wykorzystać do końca pierwszego kwartały w następnym roku kalendarzowym.

Art. 172  Za urlop pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenie wypłaca się na podstawie średniej z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających urlop.

W przypadku dużych wahań w wysokości wynagrodzenia to do wyliczenia średniej bierze się okres do 12 miesięcy.

Art. 173  Zasady udzielania urlopu, ustalanie zasad wynagrodzenia za urlop, określa Minister Pracy i Polityki socjalnej na drodze rozporządzenia.

 

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:

 • 6 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.
 • 13 Na wniosek pracownika wynagrodzenie urlopowe może być wypłacone przed urlopem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *