Rzetelność i niewadliwość PKPiR

 

W rozporządzeniu Ministra Finansów odnoszącym się do prowadzenia PKPiR wskazany jest główny sposób prowadzenia księgi.

Informacje znajdujące się w rozporządzeniu to przede wszystkim wskazówki dotyczące warunków jakie muszą zostać spełnione przez podatnika, aby jego księga stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Czytaj dalej Rzetelność i niewadliwość PKPiR

Prowadzenie KPiR elektronicznie, a obowiązujące prawo

 

Księga, która prowadzona jest poprzez oprogramowanie, a więc prowadzona jest przy pomocy technik informatycznych musi spełnić kilka prostych warunków, aby mogła zostać uznana za prawidłową.

Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. Czytaj dalej Prowadzenie KPiR elektronicznie, a obowiązujące prawo

Umowy terminowe, zlecenie – informacja dla pracodawców

 

Zmiany jakie nastąpiły i jeszcze nastąpią w 2016 roku, to przede wszystkim zmiany odnoszące się do umów na zlecenie oraz umów terminowych. Są to ważne zmiany dla pracowników, ale również ważne informacje dla pracodawców, którzy musza się zastosować do wprowadzonych zmian, które nastąpiły z początkiem bieżącego roku i nadchodzących zmian, jakie szykuje rząd. Czytaj dalej Umowy terminowe, zlecenie – informacja dla pracodawców

Obniżona i podwyższona stawka odsetek za zwłokę

 

Od 1 stycznia 2016 roku od zaległości podatkowych stosuje się obniżoną stawkę odsetek o połowę (połowa stawki podstawowej, która obecnie wynosi 4%). Jednakże trzeba przy tym spełnić kilka warunków. Mianowicie, należy złożyć korektę deklaracji samodzielnie (bez udziału organu podatkowego) w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, a do tego zapłata zaległości musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia tejże korekty. Czytaj dalej Obniżona i podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Nowe kody i zmiany wzoru deklaracji

Od 1 stycznia nowego roku 2016 zostały dodane nowe kody tytułu ubezpieczenia, a mianowicie:

05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,

Również wprowadzono nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, który umożliwiać będzie w bloku V pola 04 wykazanie łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Czytaj dalej Nowe kody i zmiany wzoru deklaracji

Co to jest rozliczenie ZUS DRA i jaki jest termin jego składania?

 

5 stycznia 2016 r. to najbliższy termin złożenia ZUS DRA i raportów imiennych za poprzedni miesiąc

ZUS DRA – jest to deklaracja rozliczeniowa (rozliczeniowa lub korygująca) kierowana do ZUS i w której to płatnik rozlicza wszelkie składki i świadczenia z poprzedniego miesiąca (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). Czytaj dalej Co to jest rozliczenie ZUS DRA i jaki jest termin jego składania?

Jakie są terminy wpłaty zaliczek przy kwartalnym rozliczeniu podatkowym?

Podatek PIT, jak i deklaracje VAT można rozliczać na dwa sposoby, dlatego też przedsiębiorcy mają możliwość zdecydowania się, na jedną wybraną formę rozliczenia danego podatku – miesięczną czy kwartalną.

 

Jakie są korzyści rozliczenia podatku w sposób kwartalny?

Przede wszystkim korzyścią jest wpłacenie zamiast dwunastu zaliczek, tylko czterech zaliczek na podatek dochodowy. Czytaj dalej Jakie są terminy wpłaty zaliczek przy kwartalnym rozliczeniu podatkowym?

Obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony

W związku ze zbliżającym się tematem rozliczeń rocznych PIT warto wiedzieć gdzie opodatkować swoje dochody, które uzyskane zostały poza granicami kraju. W tym celu warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat obowiązku podatkowego z rodzaju ograniczonego i nieograniczonego.

** Więcej szczegółów na ten temat opodatkowania dochodów z pracy za granicą znajdziecie interpretacji z 3 grudnia 2015 r. Czytaj dalej Obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony

Nowa PKWiU od nowego 2016 roku

 

Od 1 stycznia 2016 roku w ewidencji i dokumentacji, rachunkowości oraz w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, zacznie obowiązywać nowa PKWiU 2015.

Jednakże jeszcze do 31 grudnia 2016 roku będzie można równolegle korzystać z PKWiU 2008 i nowego PKWiU 2015 w określonych przypadkach: do ewidencji i dokumentacji, rachunkowości czy urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Czytaj dalej Nowa PKWiU od nowego 2016 roku

Strata w środkach trwałych

W trakcie prowadzenia działalności mogą nastąpić straty w środkach trwałych w wyniku jakiś zdarzeń losowych, takich jak kradzież czy zniszczenie w wyniku wypadku, i inne oraz straty związane z likwidacja środka trwałego np. w wyniku trwałego uszkodzenia.

Powyżej opisana strata stanowi koszt uzyskania przychodu. Czytaj dalej Strata w środkach trwałych