Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości

Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości

Każda firma w swojej polityce rachunkowej powinna dokładnie określić zasady ewidencjonowania środków trwałych o niskiej wartości. Z tego powodu warto zapoznać się z zasadami ewidencjonowania takich środków trwałych.

Jak możemy dowiedzieć się z art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowość środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W przepisie tym nie jest podana informacja na temat wartości początkowej środka trwałego.

 

Kwalifikacja środków trwałych o niskiej wartości
Zgodnie z art.32 ust.6 ustawy o rachunkowości dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.

Ustalając wartość środka trwałego, należy zliczyć wszystkie elementy składające się na cenę nabycia. Aby zaliczyć go do niskocennego środka trwałego jego wartość nie może przekraczać 3500zł.

 

W sytuacji gdy wartość środka trwałego jest mniejsza niż 3500 zł mamy do wyboru następujące rozwiązania przyporządkowania wydatku do kosztów uzyskania przychodów:

  • zaliczenie wydatku poniesionego na nabycie środka trwałego do kosztów firmowych,
  • wprowadzenie środka trwałego do ewidencji środków trwałych i poddanie amortyzacji na zasadach ogólnych,
  • wprowadzenie środka trwałego do ewidencji i zamortyzowanie jednorazowe,

Decyzję odnośnie zaliczenia przedmiotów o niskiej wartości do środków trwałych podejmuje na piśmie kierownik przedsiębiorstwa.

Przykład
Firma dokonała zakupu środka trwałego o wartości 3000zł. Według zasad obowiązujących w firmie środki trwałe o niskiej wartości są amortyzowane jednorazowo po przyjęciu ich do używania.

 

Zapisujemy to w następujący sposób: 

przyjęcie środka trwałego:

  • konto 301 strona Ma – rozliczenie zakupu,
  • konto 010 strona Wn – środki trwałe;

jednorazowy odpis amortyzacyjny:

  • konto 408 strona Wn – Amortyzacja,
  • konto 070 strona Ma – Odpisy umorzeniowe środków trwałych.

 

Na kontach księgowych wygląda to następująco:

http://www.systim.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *