CIT-8 za 2018 rok składany wyłącznie elektronicznie

Zgodnie z nowym obowiązkiem od 1 stycznia 2019 roku każdy podatnik niezależnie od tego, dla jakiej liczby osób fizycznych pełnią funkcję płatnika muszą składać zeznania podatkowe o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (CIT-8, CIT-8AB).

Zgodnie z powyższą informacją, na podstawie art. 27 ust. 1c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, tylko do końca 2018 roku była możliwość składnia zeznań w formie dokumentu pisemnego przez podatników CIT pełniących równocześnie funkcję płatnika dla nie więcej niż 5 podatników podatku dochodowego od osób prawnych (z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia) lub niepełniących w ogóle funkcji płatnika w odniesieniu do osób fizycznych.
Natomiast według obecnych przepisów, a więc art. 45ba ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne informacje i deklaracje dotyczące osób fizycznych składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Oznacza to, iż na podatniku CITspoczywa obowiązek opatrzeniazeznania CIT-8 (CIT-8AB) własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź wyznaczenia w tym celu pełnomocnika.

Podpisywanie CIT-8

Ministerstwo Finansów zaznacza, iż w przypadku utrudnień związanych z realizacją przez podatnika CIT ww. obowiązku podpisania zeznania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego możliwe jest zlecenie tej czynności do wykonania innemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz podatnika, np. biuru rachunkowemu lub organizacji non-profit posiadającej podpis kwalifikowany.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), jak również wzór zawiadomienia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa (OPL-1) określa rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

 

Terminy składania CIT-8

Zeznanie roczne CIT-8 trzeba złożyć do końca marca następnego roku.W przypadku zeznań CIT-8 za 2018 rok trzeba je złożyć najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2019 r. (bo 31 marca przypada w 2019 roku w niedzielę – stąd termin złożenia CIT-8 przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tej dacie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *