Co to jest faktura VAT eksportowa?

Co to jest faktura VAT eksportowa?

Fakturę eksportową można wystawić dla jednego rodzaju transakcji, zwanego eksportem towarów. Głównie pojęcie to oznacza sprzedaż towarów, które podlegają zwykłemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale istnieje możliwość skorzystania z opodatkowania stawką 0% – po spełnieniu określonych warunków.

Zanim jednak przedsiębiorca wystawi swoją pierwszą fakturę eksportową musi sprawdzić, czy dana transakcja na pewno spełnia warunki do uznania jej za eksport. Warunki są trzy:
1. Sprzedawca jest polskim podatnikiem VAT,
2. Towar zostaje fizycznie przemieszczony z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej,
3. Dostawa ta jest zgłaszana do odprawy celnej.
Fakturę eksportową można wystawić dopiero wtedy, gdy wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione.


Zgodnie z Art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług eksport towarów to dostawa towarów wysłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:
• Dostawcę lub na jego rzecz,
• Nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych, lub turystycznych statków powietrznych, lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej musi zostać potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Podstawowym aspektem podczas wystawiania faktury eksportowej jest przedstawienie w niej właściwej stawki podatku VAT. Jedną z podstawowych zasad dotyczących eksportu w Unii Europejskiej jest unikanie podwójnego opodatkowania. Podczas eksportu to importer towaru lub usługi, ma obowiązek rozliczenia podatku VAT na terytorium własnego kraju. Również w odniesieniu do odbiorców spoza Unii Europejskiej sprzedawca towarów nie jest zobowiązany do dokonania opodatkowania. Gdy występuje ww. sytuacja, to na fakturze powinna pojawić się informacja o tym, że transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosuje się w takim przypadku skrót „np.”.

Jak skorzystać ze stawki opodatkowania 0%?
Chcąc skorzystać ze stawki opodatkowania 0%, należy spełnić określone warunki. Wymagania te mają również wpływ na moment wykazania eksportu w deklaracji podatkowej. Podstawą jest uzyskanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Jak wynika z art.41 ust.6a ustawy o VAT do ww. dokumentu zaliczamy:
• Zgłoszenie wywozowe w formie papierowej albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny;
• Dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
• Dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu.
W przypadku gdy podatnik nie dysponuje dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium UE we wcześniej wspomnianym terminie, nie wykazuje eksportu w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczenia dokonuje dopiero w następnym okresie. Jeśli do tego czasu rozliczeniowego uzyska wymagany dokument, będzie mógł skorzystać ze stawki 0%. Odroczenie terminu jest możliwe jedynie pod warunkiem posiadania dokumentu celnego potwierdzającego procedurę wywozu. Stawkę krajową stosujemy, gdy podatnik w dalszym ciągu dokumentu nie otrzyma.

Jaki jest obowiązek podatkowy?
Do ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego stosuje się ogólne zasady stosowane w obrocie krajowym. W związku z tym obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Datę dokonania dostawy wyznacza z kolei moment, w którym dochodzi do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Jaki jest termin wystawienia faktury eksportowej?
Termin na wystawienie faktury dokumentujące eksport jest taki sam, jak dla większości faktur krajowych, czyli powinna być wystawiona nie później, niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *