Co to jest nota księgowa?

Noty księgowe wystawiane i przyjmowane są przez organizacje w sytuacji płacenia składek członkowskich, przy umowach dotacji etc.

Nota księgowa to rodzaj dokumentu jaki wystawiany jest lub przyjmowany w sytuacji, gdy następuje rozliczenie pomiędzy partnerami. Jest to uniwersalny dowód księgowy, który najczęściej wystawiany jest w sytuacji, gdy dana organizacja chce obciążyć karą umowną lub odsetkami za nieterminową wpłatę należności.

Najczęściej organizacje pozarządowe wystawiają daną notę w celu dokonania wewnątrzorganizacyjnych rozliczeń dotyczących wpłat składek członkowskich lub związanych ze wspólną realizacją projektów z innymi organizacjami.

Notę księgowa wystawiana jest w 2 egzemplarzach. Oryginał noty otrzymuje odbiorca, natomiast kopia pozostaje u wystawcy.

Wyżej opisany dokument może być wystawiany w sytuacji:

  • dokonania rozliczeń finansowych między organizacjami i członkami (np. zwrot poniesionych wydatków,  zapłata składek członkowskich),
  • obciążenia dłużnika odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań,
  • obciążenia karą umowną np. za niedotrzymanie warunków umowy,
  • uznania wierzyciela odszkodowaniem lub odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań,
  • sprostowania błędnie wystawionych dowodów dla operacji niezwiązanych z podatkiem VAT (np.  błędów popełnionych w innej nocie księgowej lub własnym rachunku wystawionym przez organizację niebędącą czynnym podatnikiem VAT)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *