Co to jest staż pracy i jak go liczyć?

Co to jest staż pracy i jak go liczyć?

 

Staż pracy określa łączną długość wszystkich okresów zatrudnienia, są one niezbędne do ustalenia na przykład urlopu wypoczynkowego. Wliczane okresy to wszystkie okresy, łącznie z tymi wcześniejszymi i bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

W kodeksie pracy nie ma jednoznacznej definicji stażu pracy, jednakże jest to najczęście okres, w którym pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy wiązaną stosunkiem pracy – umowa o pracę, powołania, mianowania, wyboru bądz spółdzielczej umowy o pracę, bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy czy na wielkość etatu. Jednakże nie zalicza się do stażu pracy zatrudniania na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowę-zlecenie czy o dzieło. Do stażu pracy nie można również zaliczyć okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto tutaj podkreślić, że jeżeli w jednym danym okresie czasu pracownik był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, do stażu pracy wlicza się tylko jeden z nich.

 

 

Co daje staż pracy?
Staż pracy jest bardzo ważny w kwestii uprawnień pracowniczych i dlatego tak ważne jest, aby pracownik w momencie zatrudnienia przedstawił dokumenty potwierdzające jego staż pracy, który uprawniają go do dodatkowych korzyści związanych z zatrudnieniem w danej firmie.

Staż pracy ma wpływ na przykład na takie uprawnienia jak:

 • prawo do urlopu;
 • prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia;
 • prawo do emerytury;
 • prawo do nagrody jubileuszowej;
 • prawo do odprawy.

 

Jakie są zasady liczenia stażu pracy?
Jeżeli chodzi o zasady liczenia stażu pracy, od którego zależy prawo do przyznania dodatkowych premii lub nagród wśród pracodawców spoza sfery budżetowej, powinno być określone w przepisach wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy. Pracodawcy, którzy nie podlegają żadnym przepisom szczególnym, mogą w dowolny sposób określić, jakie okresy pracy pracownika będą brane pod uwagę przy ustalaniu jego ogólnego stażu pracy. Dopuszczalne jest uzależnienie przyznania mu nagrody np. od stażu pracy przepracowanego tylko u jednego pracodawcy.

 

Jakie są inne okresy zaliczane do stażu pracy?
Okres zaliczany do stażu pracy to okres pozostawania poza stosunkiem pracy, który na mocy konkretnego przepisu prawa jest wliczany do okresu zatrudnienia. Może on mieć znaczenie dla ustalenia zakresu uprawnień pracowniczych. Okresy zaliczalne stanowią dość zróżnicowaną grupę, zarówno jeśli chodzi o ich charakter, jak i zakres oraz warunki wliczania do stażu pracy.

Do takich okresów zalicza się m.in. okres:

 • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę,
 • o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie,
 • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
 • czynnej i zawodowej służby wojskowej,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie odbywania stażu na
 • podstawie skierowania starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
 • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora.

Nie ma obowiązku zachowania żadnej proporcji pomiędzy okresem zaliczalnym do stażu pracy a okresem zatrudnienia. Okresy podlegają sumowaniu i zaliczeniu do pracowniczego stażu pracy.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *