Czy lepiej być płatnikiem VAT, czy lepiej być zwolnionym z VAT?

Obowiązujące regulacje prawne zezwalają przedsiębiorcom na dokonanie samodzielnego wyboru co do tego, czy chcą oni funkcjonować w systemie podatkowym jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług, czy też skorzystać ze zwolnienia z tego podatku, które jednak przysługuje tym osobom wyłącznie w przewidzianych przez prawo przypadkach.

Zakładając firmę, trzeba zastanowić się, czy wykonywane przez nas czynności w zakresie świadczonych usług mogą zostać faktycznie zwolnione pod względem przedmiotowym z podatku VAT, czy też dotyczy ich jednak wspomniane opodatkowanie.

Co do zasady, ze zwolnienia przedmiotowego mogą skorzystać m. in. firmy świadczące usługi z zakresu psychologii, opieki medycznej oraz transportu sanitarnego.

Konieczność pozostawania podatnikiem VAT

Na niektórych przedsiębiorcach już od pierwszego dnia funkcjonowania ich firmy ciąży konieczność pozostawania czynnym podatnikiem VAT, w praktyce nie mają zatem żadnego wyboru w tej kwestii.

Takie wytyczne odnoszą się przede wszystkim do tych właścicieli firm i zakładów pracy, którzy prowadzą działalność związaną z dostarczaniem niektórych towarów do klientów (chodzi głównie o monety, biżuterię, a także wykwintne nakrycia stołowe, jak również większość wyrobów objętych przepisami o podatku akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej, samochodów osobowych oraz wyrobów tytoniowych.

Dotyczy to również działalności budowlanej oraz transportowej, jak również firm jubilerskich, doradczych i prawniczych. Także przedsiębiorcy, których firmy funkcjonują wyłącznie poza terenem Polski, muszą liczyć się z koniecznością opłacania podatku VAT.

Kiedy warto zostać podatnikiem VAT?

Jeśli tylko przysługuje nam prawo wyboru, czy zostać czynnym podatnikiem VAT, czy też lepiej zrezygnować z tej opcji powinniśmy rozważyć wszelkie argumenty przemawiające za i przeciw temu rozwiązaniu. Ze zwolnienia z podatku VAT poza wymienionymi przypadkami można także skorzystać w odniesieniu do wysokości osiąganych w roku podatkowym obrotów (w 2018 roku limit takich obrotów wynosił 200 tys. zł).

Niekiedy jednak pomimo faktycznej możliwości skorzystania ze zwolnienia, w praktyce przedsiębiorcy może opłacać się pozostać czynnym podatnikiem VAT. W takim wypadku trzeba jednak wziąć pod uwagę kilka czynników. Wśród nich należy wskazać głównie na rodzaj odbiorców towarów lub usług, charakter prowadzonej sprzedaży, wysokość stawek podatkowych VAT stosowanych przez podatnika, a także fakt planowania w niedalekiej przyszłości różnych inwestycji.

Czynni podatnicy VAT

Zarejestrowanie się od samego początku jako czynny podatnik VAT polecane jest przede wszystkim dla wszystkich tych przedsiębiorców, których przewidywane obroty gospodarcze oscylują na bardzo wysokim poziomie.

Ponadto rozwiązanie to okazuje się również bardzo korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy planują dostarczanie towarów lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych regularnie opłacających VAT.

Dzięki temu można liczyć na określone profity wynikające z realnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do wystawionych innym firmom faktur zakupowych.

Funkcjonowanie w systemie podatkowym jako czynny podatnik VAT okazuje się najbardziej korzystne dla tych przedsiębiorców, w przypadku których wysokość nadwyżki naliczonego podatku VAT jest większa niż podatek należny. Odnosi się to głównie do usług świadczonych na rzecz innych czynnych podatników VAT, a także podmiotów prowadzących działalność związaną z importem towarów (w takiej sytuacji można bowiem odliczyć podatek VAT na bazie dokumentów celnych. Status czynnego podatnika VAT okazuje się również bardzo opłacalny dla osób świadczących usługi opodatkowane niższymi niż 23% stawkami.

Z określonych zwolnień mogą korzystać także przedsiębiorcy dysponujący unijnym numerem NIP, jak również sprzedające towary i usługi wewnątrz wspólnoty UE. Także jeżeli w najbliższym czasie planujesz bardzo kosztowne inwestycje, możesz je w dużej części sfinansować dzięki nadwyżce naliczonego podatku VAT.

Podatnicy zwolnieni z VAT

O ile danego rodzaju działalności gospodarczej nie dotyczy wyłączenie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, można na początku swojej funkcjonowania swojej firmy wybrać status podatnika zwolnionego z VAT. Odnosi się to także do tych podmiotów, których obroty handlowe w ciągu jednego roku nie przekroczyły 200 tys, zł.

Rejestracja firmy w ciągu roku podatkowego oznacza konieczność przeliczenia obrotów proporcjonalnie do liczby dni, które pozostały do zakończenia danego roku podatkowego. Z obliczania wysokości tych obrotów zwolnione są niektóre określone w obowiązujących regulacjach prawnych towary, a także środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wystawione na sprzedaż.

Korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT opłaca się głównie tym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz innych firm, także zwolnionych z opłacania wspomnianego podatku. Sytuację taką często odnosi się do handlu detalicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *