Czy można wystawić fakturę, jeżeli klient zgubił paragon fiskalny?

Czy można wystawić fakturę, jeżeli klient zgubił paragon fiskalny?

 

Jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury do paragonu, to sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury do transakcji, która jest udokumentowana paragonem fiskalnym. Nabywca na zgłoszenie żądania ma 3 miesiące.

Dodatkowo w przepisach ujęty jest zapis, informujący o tym, iż przedsiębiorca musi dołączyć do egzemplarza faktury paragonpozostaje on u sprzedawcy. Obowiązek ten znajduje się w art. 106h ustawy:
Art. 106h. 1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.
3. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

Jeżeli jednak nabywca, który zgłasza chęć otrzymania faktury do paragonu, a zgubił lub wyrzucił dany paragon, to okoliczności te nie pozwalają na podpięcie go do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy – tak jak wymagają tego w/w przepisy prawa. Przedsiębiorcy nieraz zastanawiają się, czy w takiej sytuacji wystawienie faktury pomimo braku oryginału paragonu fiskalnego będzie zgodne z przepisami.

Oczywiście sprostanie temu wymaganiu będzie możliwe np. poprzez skserowanie odpowiedniego paragonu z rolki kasowej. Na urządzeniach z kopią elektroniczną jest możliwość odczytania i wydrukowania zapisów z karty SD. Producenci urządzeń fiskalnych zapewniają oprogramowanie do odczytywania zapisów z pamięci elektronicznej. Podatnik powinien też zebrać wszelkie dowody potwierdzające, że dana sprzedaż rzeczywiście miała miejsce i że została zarejestrowana na kasie.

Jak ująć taką sprzedaż w ewidencji?
W ewidencji VAT sprzedaż taką należy ująć tylko raz. W przypadku sprzedaży rejestrowanej na kasie fiskalnej ewidencją taką jest miesięczny raport fiskalny. Wystawionej faktury nie należy zatem w ewidencji ujmować. Ponadto, wystawienie faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, który zaginął, nie spowoduje obowiązku ponownej zapłaty podatku od tej sprzedaży.

Czy istnieje obowiązek wystawiania paragonu dla każdego klienta indywidualnego?
Sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego powinna być udokumentowana paragonem fiskalnym. Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Jedynie podatnicy korzystający ze zwolnień z kas na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) nie muszą wystawiać paragonów fiskalnych.

Nabywca ma jednak prawo żądać wystawienia faktury do każdej transakcji, również tej, która jest udokumentowana paragonem fiskalnym. Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy, ma na to 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę bądź otrzymano zapłatę w całości lub w części. Sprzedawca ma obowiązek wystawić taki dokument.

W takiej sytuacji oryginał paragonu fiskalnego, który znajduje się w posiadaniu nabywcy, należy podpiąć pod egzemplarz faktury, który zostaje u podatnika. Kupujący będzie wtedy posiadał wyłącznie fakturę. Zabieg ten ma na celu uniknięcie podwójnej płatności podatku z danej transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *