Czym się różni upoważnienie od pełnomocnictwa?

Czym się różni upoważnienie od pełnomocnictwa?

 

Oby dwa pojęcia utożsamiane są z sytuacją, gdy dana osoba zostaje przedstawicielem innej osoby w określonych czynnościach prawnych. Oznacza to, że oby dwa pojęcia są praktycznie identyczne, ponieważ odnoszą się do przejęcia imienia innej osoby, a więc wykonywania jakiś czynności w imieniu innej osoby.

Jednakże pomimo tak bliskoznacznej istoty w/w pojęć, odróżniają je dwie kwestie, a mianowicie ich zakres oraz słowne określenie osoby – reprezentanta. W przypadku upoważnienia reprezentant nosi miano osoby „upoważnionej”, natomiast w przypadku pełnomocnictwa „pełnomocnik”. Jeżeli chodzi o zakres czynności jakimi objęty jest reprezentant to zazwyczaj jest to zależne od mocodawcy, a więc osoby która deleguje reprezentanta w swoim imieniu. Mocodawca pisemnie wskazuje w upoważnieniu do jakich czynności upoważnia daną osobę względem pełnomocnictwa lub po prostu upoważnienia.

Za kolejną różnicę można podać jeszcze jedną kwestię – odwołalności. W przypadku pełnomocnictwa podjęte działania mogą być odwołane w dowolnym momencie, jednakże w przypadku upoważnienia nie zawsze podjęte działania mogą zostać odwołane. Na przykład przy podpisaniu czeku na mocy upoważnienia, odwołanie nie będzie już możliwe.

Jeżeli chodzi o elementy jakie musi zawierać upoważnienie a pełnomocnictwo, występuje tu także jedna różnica – określenie woli. W przypadku upoważnienia występuje pozwolenie na wykonywanie czynności powierzonych przez upoważniającego, natomiast w pełnomocnictwie pozwala się na wyrażanie woli przez osobę, której pełnomocnictwa udzielono, w określonym przez mocodawcę zakresie. Dlatego też do zawarcia umowy w naszym imieniu udziela się pełnomocnictwa, a do złożenia dokumentów udziela się upoważnienia.

Podsumowując. Oby dwie formy są do siebie bardzo zbliżone, ale przed wyborem jakiejkolwiek z nich, warto przemyśleć, która z forma będzie odpowiedniejsza – sprawdzić możliwość ich używania względem prawa. Można również skonsultować się z prawnikiem i dowiedzieć się czy według przepisów prawa upoważnienie będzie wystarczające dla danej sytuacji, czy może jednak okazać się niewystarczające do wykonania danych czynności prawnych.

 

Co oznacza pojęcie upoważnienia?
Upoważnienie – jest to oficjalne uprawnienie dla danej osoby, która jest upoważniona do występowania w imieniu innej osoby, jest jej reprezentantem i jest całkowicie upoważniona do wykonywania przydzielonych czynności.

Jakie elementy koniecznie muszą znaleźć się na upoważnieniu?
Oczywiście w treści takiego upoważnienia musi zostać wskazana osoba upoważniona i upoważniająca tę osobę do określonych zadań. W związku czym oprócz stron, musi być także wzmianka o zakresie czynności, które objęte są danym upoważnieniem. Dokładnie mówiąc, upoważnienie powinno zostać tak skonstruowane, aby zawierało niezbędne dane, takie jak:

 1. miejscowość i data – w prawym górnym rogu,
 2. adres do korespondencji – w lewym górnym rogu, nieco niżej niż data,
 3. tytuł pisma – upoważnienie,
 4. oświadczenie woli,
  a. dane osoby upoważniającej – imię, nazwisko, jeśli jest to firma, również nazwę i dane firmy, numer PESEL osoby upoważniającej lub numer dowodu osobistego,
  b. dane osoby upoważnionej – imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego. Ważne, by osoba, która została upoważniona, mogła w trakcie wykonywania czynności wylegitymować się dokumentem potwierdzającym jej tożsamość,
 5. określenie celu, w którym wystawia się upoważnienie,
 6. czytelny podpis osoby upoważniającej,
 7. jeśli upoważniającym jest firma, na dokumencie powinna znaleźć się również jej pieczątka.

Warto podkreślić, że według prawa nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące osób jakim można udzielić upoważnienia. Upoważnić można członka rodziny, pracownika lub osobę spoza kręgów, którą darzymy zaufaniem. Jednakże odpowiedzialność leży na barkach osoby, która tego upoważnienia udziela, dlatego warto się zastanowić, kto może z niego skorzystać, tak aby uniknąć ewentualnych konsekwencji. Osoba upoważniona jego imieniem, wyrządza szkody pod jej osobą, co oznacza, że w fakcie wykonuje te szkody, tajk jakby mocodawca dokonywał ich osobiście.

 

Przykładowa treść upoważnienia
Poniżej przedstawiamy przykładową treść upoważnienia.

Upoważnienie
Ja, niżej podpisany X, legitymujący się dowodem tożsamości o numerze ADM XXXXXXX, wydanym przez prezydenta Miasta Xx, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma XYZ, z numerem NIP XXXXXXXX, upoważniam mojego pracownika Y, legitymującego się dowodem tożsamości o numerze ARM XXXXXXX, wydanym przez prezydenta miasta X, do odbioru korespondencji w siedzibie firmy.

                                                                                                                                                                  ……………….
                                                                                                                                                                   Podpis

Jakie wyróżniamy rodzaje uprawnień?
Do podstawowych rodzajów należy określenie charakteru czynności, jako:
– stałe
– jednorazowe

 

Co oznacza pojęcie pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwo – pojęcie to posiada dwa znaczenia – pierwsze oznacza umocowanie określonej osoby do dokonywania czynności prawnej w imieniu podmiotu reprezentowanego., natomiast drugie – oznacza czynność prawną, na której podstawie powstało to umocowanie.

Pełnomocnictwo powstaje w wyniku jednostronnej czynności prawnej, której jest oświadczenie woli mocodawcy. Natomiast dla jego skuteczności przepisy prawa nie wymagają oświadczenia pełnomocnika, że pełnomocnictwo to przyjmuje.

Na przykład:
Dla przykładu czynności prawnej upoważniającej jest upoważnienie do uzupełnienia weksla in blanco przez remitenta weksla (dłużnik wekslowy upoważnia wierzyciela do samodzielnego uzupełnienia weksla, skutki tego uzupełnienia dotyczą dłużnika).

Warto podkreślić, że upoważnienie do uzupełnienia weksla in blanco daje preferencje upoważnionemu, dlatego upoważniający nie może odwołać tej czynności. Dotychczas w doktrynie prawa cywilnego nie została jeszcze opracowana ogólna koncepcja czynności prawnych upoważniających, zagadnienie to należy do bardzo kontrowersyjnych.

Jakie wyróżniamy rodzaje pełnomocnictw?
Główne znaczenie ma ustalenie zakresu czynności, co do których pełnomocnik został umocowany. To właśnie ze względu na zakres dozwolonych czynności pełnomocnika doktryna prawa cywilnego wyodrębniła cztery rodzaje pełnomocnictwa:

 1. pełnomocnictwo ogólne,
 2. pełnomocnictwo rodzajowe – do dokonania czynności prawnych określonego rodzaju,
 3. pełnomocnictwo szczególne – do określonej czynności prawnej.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, które można definiować jako czynności o charakterze zachowawczym. Powinno być ono pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Dla przykładu, taką czynnością będzie np. opłacanie bieżących rachunków i faktur, dokonywanie rozliczeń z kontrahentami przedsiębiorstwa mocodawcy, dokonywanie zakupów towarów do produkcji itd. Pełnomocnictwo ogólne nie obejmie natomiast zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania pożyczek czy zobowiązań wekslowych, a także wytaczania powództw i zawierania ugód.

Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju – jeśli nie mieszczą się w granicach zwykłego zarządu. Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy, w której pełnomocnictwo to powinno zostać udzielone. Jednakże, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Oświadczenie woli mocodawcy bezwzględnie powinno określać w takim przypadku rodzaj czynności objętych umocowaniem oraz przedmiot tych czynności.

Natomiast pełnomocnictwo szczególne różni się od pełnomocnictwa rodzajowego, że obejmuje umocowanie do dokonania konkretnej czynności prawnej. Jeżeli chodzi o formę tego pełnomocnictwa to konieczne jest odwołanie się do poczynionych wyżej uwag dotyczących formy pełnomocnictwa rodzajowego. Dla przykładu, będzie tu pełnomocnictwo do zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości albo umowy przenoszącej własność nieruchomości, które powinno być udzielone w formie aktu notarialnego

* W treści pełnomocnictwa powinno znajdować się wskazanie osoby pełnomocnika, mocodawcy, a także zakresu czynności, do których dokonywania pełnomocnik jest umocowany.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *