Formularze interaktywne – dodatkowe informacje

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – dodatkowe informacje

Formularze elektroniczne to formularze dostępne w zakładce e-Deklaracje, sekcja „Formularze” w menu głównym, w postaci:

 • formularzy interaktywnych – do pobrania i wypełnienia w formacie PDF, z podziałem rodzajów dokumentów na:
 • * Formularze te nie wymagają pobrania żadnych dodatkowych programów i plików.

Od 01.01.2016 r. wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) może być przesłany również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej przez dedykowany kanał usług sieciowych (WS, XML, SOAP, WSDL).


Czy formularze elektroniczne mogą być złożone przez pełnomocnika?

Deklaracje mogą być złożone drogą elektroniczną przez inną osobę – ustanowionego pełnomocnika. Podatnicy, płatnicy i inkasenci, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika powinni złożyć w formie papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1.

Formularze związane z dokumentami elektronicznymi które należy złożyć w formie papierowej:

 • UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • OPL-1 – zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Jak podpisać formularze elektroniczne?

Formularze elektroniczne mogą być podpisane:

 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 • danymi autoryzującymi (podpisem elektroniczny nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) na które składają się:
  • Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
  • Imię (pierwsze);
  • Nazwisko;
  • Data urodzenia;
  • Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość '0′ (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

  * Danymi autoryzującymi nie mogą być podpisywane deklaracje składane przez pełnomocników.

Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Do prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularzy niezbędne jest zainstalowanie w systemie:

 1. Zestaw do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie) – w przypadku wysyłania formularzy podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Program Adober Reader dostępny nieodpłatnie na stronie producenta.
  Interaktywne formularze wymagają co najmniej wersji 9.0.0.

 3. Wtyczka (plug-in) v.4.2.0

  Niezbędna do wysyłania drogą elektroniczną dokumentów podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF. Więcej informacji na temat wtyczki można znaleźć w zakładce Instrukcje

  W przypadku wysyłania formularzy drogą elektroniczną podpisanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu konieczne jest pobranie i zainstalowanie wersji 4.2.0 wtyczki lub nowszej.

  Instalacja wtyczki nie jest konieczna w przypadku wysyłania formularzy wyłącznie podpisanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych

Niezbędna do składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF, dostępnych na stronie www.e-Deklaracje.pl.

UWAGA: Przed wypełnieniem i wysłaniem deklaracji prosimy zainstalować najnowszą Wtyczkę (plugin).

Aby pobrać wtyczkę kliknij tuProgram Adobe Reader niezbędny przy korzystaniu z formularzy interaktywnych!

Program jest dostępny nieodpłatnie na stronie producenta

Formularze wymaga wersji co najmniej 9.0.0


Aktualnie dostępnych jest kilka polskich wersji językowych – ich listę można zobaczyć i pobrać wybrany produkt w poniższy sposób:

 • wyświetlić stronę
  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
  lub http://get.adobe.com/reader/
 • kliknąć na tekście 'Different language or operating system?’
 • wybrać z rozwijanej listy wersję systemu operacyjnego (Select an operating system ) – np. Windows XP SP2
 • wybrać z rozwijanej listy wersję językową (Select a language) – Polish i kliknąć przycisk 'Continue’
 • gdy wyświetli się lista dostępnych wersji należy zaznaczyć jedną i pobrać na lokalny dysk klikając przycisk 'Download Now’.

Po pobraniu wersji programu należy zainstalować go w systemie – mogą być wymagane uprawnienia administracyjne.Poczytaj więcej:

Instrukcja dotycząca instalacji i wysyłania formularzy interaktywnych