Formularze interaktywne – CIT

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – CIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p. Opis formularza Wzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach CIT-D(4)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


CIT-D(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

CIT-D(3)
INSTRUKCJA
CIT-D(3)
INSTRUKCJA
CIT-D(3) CIT-D(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.09.2011


CIT-D(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2011

CIT-D(3)
2 Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST(7)
INSTRUKCJA
CIT-ST(7)
INSTRUKCJA
CIT-ST(7)
INSTRUKCJA
CIT-ST(7) CIT-ST(7) CIT-ST(7)
3 Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6AR(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


CIT-6AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

CIT-6AR(1)
INSTRUKCJA
CIT-6AR(1)
INSTRUKCJA
CIT-6AR(1) CIT-6AR(1) CIT-6AR(1)
4 Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6R(3)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


CIT-6R(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

CIT-6R(2)
INSTRUKCJA
CIT-6R(2)
INSTRUKCJA
CIT-6R(2) CIT-6R(2) CIT-6R(2)
5 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8(22)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


CIT-8(23)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

CIT-8(21)
INSTRUKCJA
CIT-8(21)
INSTRUKCJA
CIT-8(21) CIT-8(21)
dotyczy formularzy składanych do 30.09.2011


CIT-8(21)
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2011

CIT-8(21)
6 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8A(8)
INSTRUKCJA
CIT-8A(8)
INSTRUKCJA
CIT-8A(8) CIT-8A(8) CIT-8A(8)
7 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – za rok podatkowy CIT-8B(9)
INSTRUKCJA
CIT-8B(7)
INSTRUKCJA
CIT-8B(7)
INSTRUKCJA
CIT-8B(7) CIT-8B(7) CIT-8B(7)
8 Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców CIT-9R(4)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


CIT-9R(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

CIT-9R(3)
INSTRUKCJA
CIT-9R(3)
INSTRUKCJA
CIT-9R(3) CIT-9R(2) CIT-9R(2)
9 Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej CIT-10Z(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


CIT-10Z(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

CIT-10Z(1)
INSTRUKCJA
CIT-10Z(1)
INSTRUKCJA
CIT-10Z(1) CIT-10Z(1) CIT-10Z(1)
10 Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR CIT-11R(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


CIT-11R(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

CIT-11R(1)
INSTRUKCJA
CIT-11R(1)
INSTRUKCJA
CIT-11R(1) CIT-11R(1) CIT-11R(1)
11 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland] IFT-2(6)
INSTRUKCJA


IFT-2(7)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

IFT-2(5)
INSTRUKCJA
IFT-2(5)
INSTRUKCJA
IFT-2(5) IFT-2(5) IFT-2(5)
12 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland] IFT-2R(6)
INSTRUKCJA


IFT-2R(7)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

IFT-2R(5)
INSTRUKCJA
IFT-2R(5)
INSTRUKCJA
IFT-2R(5) IFT-2R(5) IFT-2R(5)
13 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-CFC(1)
INSTRUKCJA