Jak będzie wyglądać rozwiązanie spółki z o.o. w 2019 roku?

Jak już wiadomo, rodzaj spółki z o.o. jest najbardziej popularną spółką handlową wybieraną przez przedsiębiorców. Dlatego warto wiedzieć, jak w nowym roku 2019 dokonać jej ewentualnego rozwiązania.

Rozwiązanie spółki dokonywane jest, gdy spółka zostaje wykreślona z rejestru, po przeprowadzeniu likwidacji.

Ważne informacje:

  1. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.
  2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
  3. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników.
  4. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać. W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że zawsze można zapobiec rozwiązaniu spółki z o.o., dzięki jednomyślnej uchwale wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki – ale do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Chyba, że z żądaniem rozwiązania wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki lub organ spółki.

Przyczyny rozwiązania spółki z o.o.

Odpowiedź można uzyskać oczywiście z przepisów, a dokładniej z art. 270 Kodeksu handlowego, który wskazuje co może być przyczyną rozwiązania spółki. Mianowicie:

1) przypadki, które przewidziano w umowie spółki;
2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki do innego kraju, stwierdzona protokołem notarialnym (w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki podpisana przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP);
3) ogłoszenie upadłości spółki;
4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Należy tu jeszcze wspomnieć, iż rozwiązanie spółki może nastąpić na skutek orzeczenia sądu:

1) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli cel spółki stał się niemożliwy do osiągnięcia albo jeżeli powstały inne istotne przyczyny spowodowane stosunkami spółki;
2) na wniosek upoważnionego organu państwowego, jeżeli działalność spółki narusza prawo i zagraża interesowi publicznemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *