Jak przejść na metodę kasową VAT?

Jak przejść na metodę kasową VAT?

Aby przedsiębiorca mógł swobodnie korzystać z metody kasowej musi przede wszystkim posiadać status małego podatnika lub zastosować ją od początku prowadzenia swojej działalności.

Jak wspomniano powyżej, metodę kasową może zastosować mały podatnik lub przedsiębiorca, który dopiero zaczął prowadzenie działalności, ale nie do każdego rodzaju sprzedaży. I tak oto nie ma ona zastosowania w przypadkach:

  • sprzedaży za pomocą automatów,
  • otrzymania dotacji, subwencji lub podobnych opłat,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów i kart,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • importu usług.

Z czym wiąże się wybór metody kasowej?

Przede wszystkim chroni przedsiębiorce przed zobowiązaniami względem urzędu skarbowego – nie powoduje zaległości w rozliczeniu VAT-u, ponieważ przedsiębiorca dokonuje rozliczenia VAT dopiero w momencie, gdy uzyska płatność od kontrahenta.

Przy przejściu na metodę kasową rozliczanie VAT odbywa się kwartalnie. Wymaga to zawiadomienia urzędu skarbowego na piśmie, a także złożenia formularza VAT-R. Druk należy złożyć najpóźniej z końcem miesiąca poprzedzającego okres, od którego metoda kasowa ma być stosowana.

Wybór metody kasowej zgłasza się na formularzu VAT-R w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Należy zaznaczyć w części C1 druku w pozycji 39 wybór metody kasowej, a także wskazać okres, od którego nastąpi rozliczanie według tej metody.

Istnieje możliwość rezygnacji z wybranego sposobu metody kasowej, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których przedsiębiorca rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Gdy przedsiębiorca po przejściu na metodę kasową straci swój status małego podatnika, następuje automatyczny powrót do metody memoriałowej – natychmiast w chwili, gdy przedsiębiorca traci status małego podatnika.