Jak wypełnić prawidłowo wniosek VAT-R?

 

Dzięki złożeniu wniosku VAT-R można zarejestrować się jako czynny podatnik VAT lub VAT zwolniony.

Podstawowe informacje:

  1. Przy rejestracji, należy uzupełnić wszelkie pola nas dotyczące.
  2. Przy aktualizacji danych (a nie rejestracji) należy podawać wyłącznie informacje, które uległy zmianie – oczywiście poza danymi wymaganymi, czyli identyfikacyjnymi, ponieważ te są obowiązkowe i muszą być uzupełnione.

 

Poszczególne pozycje do uzupełnienia:

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest pozycją wymaganą. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą podaje on swój nr NIP, natomiast w przypadku rejestracji lub aktualizacji danych spółki należy podać nr NIP spółki, a nie numery identyfikacyjne jej właścicieli.

 

Dane identyfikacyjne. W zależności od tego, kto składa wniosek:

– podatnik niebędący osobą fizyczną podaje pełną nazwę, nazwę skróconą, nr REGON, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz adres siedziby firmy;

– osoba fizyczna podaje nazwisko i imię, imię ojca i imię matki, nr PESEL, datę urodzenia oraz swój adres zamieszkania;

– osoba zagraniczna wprowadza dane przeznaczone dla podatnika niebędącego osobą fizyczną albo dla podatnika będącego osobą fizyczną, w zależności od tego w jaką strukturę prawną reprezentuje. Ważne jest aby wskazała zagraniczny numer identyfikacyjny oraz kod kraju.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, w miejscu tym wskazujemy okoliczności określające obowiązek podatkowy odpowiadający naszym potrzebom rejestracyjnym lub aktualizacyjnym. Należy podać datę, od której będziemy korzystać ze zwolnienia, utracimy prawo do niego lub zrezygnujemy z prawa do zwolnienia.

 

Informacje dotyczące składania deklaracji, należy podać w jakiej częstotliwości będziemy składać deklaracje VAT: miesięcznie – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, kwartalnie – 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego deklaracja dotyczy. Podajemy miesiąc lub kwartał za który podatnik złoży pierwszą deklarację.

Przykład: data rejestracji: 01.04.2015 r.,

częstotliwość składania deklaracji: miesięcznie, VAT-7;

miesiąc za który podatnik złoży pierwszą deklarację: 04/2015.

Przykład: data rejestracji: 01.04.2015 r.,

częstotliwość składania deklaracji: kwartalnie, VAT-7K;

kwartał za który podatnik złoży pierwszą deklarację: 2/2015.

 

Oświadczenie lub podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną (prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą) składamy pod oświadczeniem swój podpis, podając jednocześnie swoje pełne imię i nazwisko i ewentualne dane kontaktowe. Gdy wniosek VAT-R składamy w imieniu osoby niebędącej osobą fizyczną, mimo braku miejsca swoje podpisy składają wszyscy wspólnicy, chyba że w umowie spółki do reprezentowania jej przed organami podatkowymi wskazany został jeden ze wspólników. Zarówno w przypadku osoby fizycznej, jak i w przypadku osoby nie będącej osobą fizyczną, istnieje możliwość złożenia i podpisania wniosku VAT-R przez naszego pełnomocnika. Należy tu jednak pamiętać, że pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej nas lub spółkę powinno być złożone w urzędzie wcześniej lub w chwili złożenia wniosku VAT-R.

 

Kiedy dokonujemy rejestracji a kiedy aktualizacji VAT-R?

1. Rejestracja – zgłoszenia tego dokonujemy:

– przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;

(Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność od 01 stycznia, pierwszą transakcję wykona 07 stycznia. W tej sytuacji wniosek VAT-R należy złożyć najpóźniej do dnia 06 stycznia z dołączonym do niego oświadczeniem, „że od dnia 01 stycznia (rozpoczęcia działalności gospodarczej) do dnia dokonania pierwszej transakcji (07 stycznia) przedsiębiorca nie osiągnął przychodu”).

– przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia;

(Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność od 01 stycznia, nie dokonał rejestracji w zakresie podatku VAT. W czerwcu posiada 148 000 zł sprzedaży, na 07 czerwca planowana jest transakcja na 10 000 zł. W tej sytuacji przedsiębiorca składa wniosek VAT-R najpóźniej 06 czerwca).

– w przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dokonywane będą pierwsze transakcje podlegające opodatkowaniu.

(Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność od 01 stycznia i chce zostać płatnikiem podatku VAT od 01 kwietnia. W tej sytuacji wniosek VAT-R należy złożyć 31 marca).

 

2. Aktualizacja – dokonujemy gdy:

– dane, które umieściliśmy w zgłoszeniu rejestracyjnym uległy zmianie. Na poinformowanie Naczelnika urzędu skarbowego o zaistniałych zmianach mamy 7 dni liczonych od dnia, w którym zaistniała zmiana.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *