Jakie obowiązki ma pracodawca z zakresu BHP?

Jakie obowiązki ma pracodawca z zakresu BHP?

Wszelkie niezastosowanie się pracodawcy do obowiązków związanych z BHP skutkuje poważnymi konsekwencjami, a w dużej mierze również obciążającymi stratami dla firmy. Dlatego tak ważne jest pilnowanie kwestii związanych z zakresu BHP.

Gdzie znaleźć kwestie związane z BHP w Kodeksie pracy?

Wszelkie kwestie związane z higieną pracy i bezpieczeństwem znajdują się w 10 dziale Kodeksu pracy. I tak na przykład, najważniejsze obowiązki związane z BHP w firmie zatrudniającej pracowników znajdują się w art. 207 par. 2 Kodeksu pracy.

Zgodnie z tymi przepisami, pracodawca powinien:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Dodatkowo jeżeli dany pracownik jest narażony na swoim stanowisku z oddziaływaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, bezwzględnie pracodawca jest zmuszony zapewnić mu środki ochrony indywidualnej. Tak, aby nie był narażony na zbyt duże ryzyko powikłań i konsekwencji związanych ze swoją pracą. Pracodawca ma obowiązek uchronić pracownika przed ewentualnymi wypadkami w pracy oraz zbyt dużymi oddziaływaniami czynników szkodliwych i niebezpiecznych na jego osobę.

Jeszcze jednym ważnym zapisem i obowiązkiem ciążącym na pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP dla swoich pracowników. Muszą odbywać się one w godzinach pracy i oczywiście na koszt pracodawcy. Do szkoleń obowiązkowych należą:

  • szkolenie wstępne, organizowane przy zatrudnieniu nowego pracownika, zawierające podstawowe informacje na temat zasad BHP oraz z instruktażu stanowiskowego,
  • szkolenia okresowe.

Pracodawca jest również zmuszony do prowadzenia sukcesywnie profilaktycznej ochrony zdrowia swoich pracowników, co oznacza, że musi wymagać przeprowadzania badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Oczywiście taką osobą może być również pracodawca, nie ma potrzeby przenoszenia tego zadania na specjalnego pracownika, pod warunkiem, że pracodawca posiada wiedzę oraz umiejętności w tym obszarze. Ponadto, w miejscu pracy powinny być zapewnione środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy – np. apteczka. Powinna się ona znajdować w miejscu ogólnodostępnym, a obok niej powinna znajdować się lista osób przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy. Tak samo musi znajdować się w pomieszczeniach lub na korytarzu gaśnica.

Podsumowując, oczywiście na pracodawcy ciąży jeszcze wiele innych obowiązków, które musi spełnić. Obszar BHP jest bardzo szeroki i wymagający. Dlatego tak często pracodawcy wolą wyznaczyć jedną osobę do zarządzania zakresem BHP lub wolą skorzystać z pomocy zewnętrznych specjalistów, nawet pomimo faktu, iż usługi przez nich świadczone są często bardzo drogie. Bezpieczeństwo pracy i odpowiednie warunki pracy są najważniejszą kwestią w dziedzinie pracy. W związku z czym temat BHP jest bardzo ważny i musi być odpowiednio prowadzony oraz kontrolowany. Pracodawca jest odpowiedzialny za każda cząstkę tego zakresu, dlatego musi robić tak, aby jego firma dobrze prosperowała, a pracownicy byli zadowoleni i bezpieczni – to przekłada się również na zysk firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *