Jakie składki ZUS powinien płacić przedsiębiorca, chcąc prowadzić działalność gospodarczą ?

Z poniższego artykułu dowiemy się nieco więcej o działalności nierejestrowej,  uldze na start i małym ZUS-ie.

I. Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to firma na próbę, nieewidencjonowana. Działalność prowadzona jest przez osoby fizyczne osiągające niski dochód z tytułu jej prowadzenia. Przepis dotyczący jej został wprowadzony ustawą z pakietu ustaw Konstytucji Biznesu – nowe przepisy (z dnia 30 kwietnia 2018 roku) ułatwiające prowadzenie firmy.

Warunki, które trzeba spełnić, aby móc założyć działalność nierejestrowaną:

  • Działalność nierejestrowana jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy.
  • Działalność nierejestrowana to taka, której przychód należny w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019r jest to 1125 zł)

 

Poniżej, znajduje się przykład jak wygląda limit przychodu nieprzekroczonego/ przekroczonego:

Przykład 1

Pan Jan prowadzi tzw. działalność nierejestrowaną od 1 stycznia 2019 roku.

W sierpniu wykonał dwie usługi na:

  • 10.01 – 400 zł
  • 26.01 – 400 zł

– czyli łącznie 800 zł, co oznacza, iż limit przychodu nie został przekroczony więc dalej może być prowadzona tzw. działalność nierejestrowana.

We wrześniu pan Jan wykonał trzy usługi na:

  • 4.02 – 400 zł
  • 14.02 – 500 zł
  • 27.02 – 300 zł

Zatem łącznie 1200 zł, oznacza to, że limit przychodu został przekroczony w ciągu miesiąca o 75 zł. W związku z powyższym Pan Jan jest zobowiązany zarejestrować działalność gospodarczą. Ma on 7 dni od dnia przekroczenia limitu na dopełnienie formalności (m.in. złożenie wniosku CEIDG-1).

II. Ulga na start

Od dnia rozpoczęcia działalności podanej w CEIDG, przedsiębiorca ma prawo przez 6 pełnych miesięcy nie opłacać składek społecznych. Musi on jednak zarejestrować się do składki zdrowotnej. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z tej opcji, to powinien zarejestrować się tylko do składki zdrowotnej (drukiem ZUS ZZA). W takiej sytuacji składka zdrowotna pozwala uzyskać świadczenia lekarskie z NFZ. Wysokość składki zdrowotnej wynosi obecnie w 2019 r. – 342,32 zł. Przed upływem szóstego pełnego miesiąca należy ponownie zgłosić się do ZUS wraz z dokumentami ZWUA (wyrejestrowanie się ze składki zdrowotnej) oraz ZUA, czyli zarejestrowanie się do wszystkich składek.

Jeżeli przedsiębiorca rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, to dany miesiąc powinien być liczony jako pierwszy miesiąc ulgi natomiast jeśli rozpocznie prowadzenie działalności w trakcie miesiąca, to bieżącego miesiąca nie powinien wliczać do 6 – miesięcznego okresu trwania ulgi.

Przykład 2

Pan Jan założył działalność 1 czerwca 2018 roku i skorzysta z ulgi na start. Przez 6 miesięcy nie będzie opłacał składek społecznych (ulga na start zakończy się u Pana Jana 30 listopada 2018 r.)

Pan Robert założył działalność 14 kwietnia 2018 roku. Pan Robert również kwalifikuje się do skorzystania z ulgi na start. 6 miesięcy, za które nie będzie musiał płacić składek społecznych (ulga na start minie u Pana Roberta 31 października 2018 r.)

III. Mały ZUS

Kiedy przedsiębiorca zarejestruje się w ZUS dokumentem ZUA (rejestracja do wszystkich składek), przedsiębiorca, który spełnia warunki wskazane w punkcie I , może korzystać z małego ZUS-u. Od tego momentu opłacane są niższe składki przez 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Wynoszą one obecnie: składki ZUS (z chorobowym wg stanu na rok 2019) – 555,89 zł, natomiast składki ZUS (bez chorobowego wg stanu na rok 2019) wynoszą – 539,35 zł.

IV. Składka zależna od przychodu

Jest jeszcze możliwość płacenia składek proporcjonalnych do dochodów. Są one dostępne dla osób, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły przychód mniejszy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia (tj. średnio miesięcznie 2,5-krotność minimalnej płacy). Oznacza to, że takie osoby mogą zdecydować się na płacenie mniejszych składek, a ich dokładna wielkość jest zależna od sumy przychodów. Należy pamiętać, że proporcjonalność dotyczy tylko składek społecznych, składka zdrowotna jest płacona w stałej wysokości.

V. Pełny ZUS

Po zakończeniu okresu, gdy mogliśmy korzystać z tak zwanego małego ZUS-u przechodzimy na tzw. pełną składkę (pełna składka z dowolnym ubezpieczeniem chorobowym wynosi (wg stanu na rok 2019) 1316,97 zł, natomiast składka bez ubezpieczenia chorobowego wynosi (wg stanu na rok 2019) 1246,92 zł. W tym jest już uwzględnione ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 342,32 zł oraz fundusz pracy 70,05 zł.

Składki ZUS właściciela

W 2019 roku wysokość przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy za pracę wynosi (wg stanu na rok 2019 ) 4765 zł brutto. Podstawą składek jest 60 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 r. – 4765 zł brutto), czyli kwota 2859 zł (4765 zł × 60% = 2859 zł).

VI. Dobrowolne odprowadzanie składek

Gdy prowadzimy własną działalność, przedsiębiorca obowiązany jest odprowadzać składki do ZUS w wysokości minimalnej podstawy wymiaru. Możliwe jest podniesienie podstawy wymiaru – a więc odprowadzanie wyższych składek. Na taką możliwość możemy się zdecydować, jeśli przedsiębiorca chciałby np. zwiększony zasiłek chorobowy albo emerytalny. Prawo do zwiększenia podstawy wymiaru składek może być zarówno w odniesieniu do składek społecznych, jak i składki zdrowotnej. Zwiększenie wymiaru składek społecznych – równocześnie zwiększy podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

Ograniczenia składek ZUS – limity wymiaru

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – nie może przekroczyć (wg stanu na rok 2019) 142.950,00 zł w ciągu roku,

Składki na ubezpieczenie chorobowe – nie może przekroczyć (wg stanu na rok 2019 ) 11.912,50 miesięcznie.

Należy pamiętać, że zwiększając podstawę wymiaru składek nie mamy obowiązku zgłaszania tego do ZUS na osobnym druku – konieczne będzie jednak składanie ZUS DRA. W sytuacji gdy opłacamy składki w niestandardowej wysokości, taką deklarację trzeba składać co miesiąc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *