Likwidacja kilometrówki od 2019 roku

Od nowego roku (1 stycznia 2019 roku) wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia kilometrówki, a dokładniej dotychczasowe obowiązki jej prowadzenia zostaną zlikwidowane.

Kilometrówka zostanie zlikwidowana, ale de facto zastąpiona uproszczonym sposobem kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy.

W związku z czym, podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów podatkowych będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych).

Co do tego, jak określić wydatki uwzględniane przy określaniu kosztów podatkowych, wypowiedziano się w uzasadnieniu do ustawy:

Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych, podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność, prywatnego samochodu osobowego faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tj. niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (niewpisanego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niebędącego samochodem o wartości do 10 tys. zł, niebędącego samochodem niezaliczonym do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok).   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *