Nowa klasyfikacja środków trwałych – od 2017 roku

Nowa klasyfikacja środków trwałych – od 2017 roku

 

Nowe rozporządzenie, które będzie określało nową Klasyfikację Środków Trwałych wejdzie w życie z początkiem 2017 r. Klasyfikacja zostanie dostosowana m.in. do zmian wprowadzanych do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz modyfikacji przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Nowa KŚT zostanie dostosowana do nowej klasyfikacji PKWiU – zmiany obejmą m.in. powiązania odnoszące się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

„Najistotniejsze z wprowadzonych, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, zmian to zaliczenie nieużytków oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych do użytków rolnych. W KŚT 2010 nieużytki wydzielone są w odrębnej podgrupie Nieużytki, natomiast wszystkie grunty – zadrzewione i zakrzewione (nie-zależnie od ich rodzaju), zaliczane są do podgrupy Grunty leśne” – wyjaśniają projektodawcy.

 

Dotychczas podziały występujące w grupie 1 KŚT Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i grupie 2 KŚT Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przypisane zostały odpowiednie symbole PKOB i PKWiU 2008. Natomiast środkom trwałym objętym grupami od 3 do 9 przypisano powiązania z odpowiednimi symbolami PKWiU 2008.

Klasyfikacja KŚT obejmie trzy poziomy:

 • pierwszy poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem jednocyfrowym (grupy);
 • drugi poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem dwucyfrowym (podgrupy);
 • trzeci poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem trzycyfrowym (rodzaje).

Zakres i rodzaj zmian wprowadzonych polega na:

 • zmianie tytułu grupowania;
 • zmianie zakresu grupowania poprzez: przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania (tj. utworzenia nowego i zmianie zakresu grupowania; z którego utworzono nowe), scalenia dwóch lub kilku grupowań w jedno;
 • przekodowaniu grupowania (tj. zmianie kodu przy zachowaniu jego tytułu i zakresu);
 • rozszerzeniu opisów lub wprowadzeniu opisów wyjaśnień do niektórych rodzajów KŚT.

Zmiany w KŚT 2016 – najistotniejsze przeniesienia grupowań

Najistotniejsze zmiany wprowadzone do klasyfikacji dotyczą:

 • dostosowania zakresowego grupy 0 Grunty KŚT 2010 do treści znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, między innymi poprzez:
  o zmianę nazwy grupy 0 Grunty, wg KŚT 2010, na Użytki gruntowe ,
  o zmianę nazwy podgrupy 01 Użytki rolne, wg KŚT 2010, na Grunty rolne i jej uzupełnienie nowym rodzajem 017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
  o przeniesienie nieużytków z dotychczasowej podgrupy 06 do podgrupy 01 Grunty rolne i nowoutworzonego rodzaju 018 Nieużytki,
  o rozszerzenie zakresu rodzaju 033 Zurbanizowane tereny niezabudowane, wg KŚT 2010, o tereny w trakcie budowy. Rodzaj ten nosi obecnie nazwę Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy,
  o przeniesienie terenów komunikacyjnych z rodzaju 036 do nowoutworzonej, w KŚT 2016, podgrupy 04 Tereny komunikacyjne. W ramach tej podgrupy został dokonany podział na rodzaje: 040 Drogi, 041 Tereny kolejowe, 042 Inne tereny komunikacyjne, 043 Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. Opisy do nowoutworzonych rodzajów zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o przekodowanie podgrupy 07 Grunty pod wodami (KŚT 2010) i utworzenie, w podgrupie 06 Grunty pod wodami, wg KŚT 2016, trzech rodzajów:
  o *060 Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
  o *061 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
  o *062 Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi;
 • połączenia podgrup 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania KŚT 2010 i utworzenia, w KŚT 2016, nowej podgrupy 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
 • dokonania agregacji grupowań, w podgrupach KŚT 2010: 32 Turbiny i inne maszyny napędowe, 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, 46 Urządzenia do wymiany ciepła, 47 Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych i 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
 • przekodowania rodzajów: 490 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, 491 Zespoły komputerowe, 492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, 493 Roboty, wg KŚT 2010, odpowiednio na rodzaje:
  o 486 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne,
  o 487 Zespoły komputerowe,
  o 488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami,
  o 489 Roboty;
 • zmiany nazwy podgrupy 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii, wg KŚT 2010, na: Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne i dostosowania podziałów w tej podgrupie do aktualnie stosowanych technologii i urządzeń;
 • wprowadzenia, w grupach od 1 do 9, powiązań KŚT 2016 z PKWiU 2015;
 • usunięcia, z grup od 4 do 8, odniesień do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z dnia 17 grudnia 1991r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS Nr 21 poz. 132).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 24 maja 2016 r.) Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *