Nowe wzory formularzy CIT od 1 kwietnia 2019 roku

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku weszły w życie nowe wzory formularzy deklaracji CIT – jakie? Dowiedz się więcej z poniższego artykułu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. wprowadziło:
…zmianę w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 570), które weszło w życie 27 marca 2019 r.

Nowe wzory deklaracji

Wspomniane rozporządzenie MF wprowadziło nowe wzory deklaracji CIT, nowe wzory części formularzy obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych to:

  • CIT-8 – wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
  • CIT-8AB – wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy,
  • CIT-8/O – wzór informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
  • CIT/BR – wzór informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową ,
  • CIT/MIT – wzór informacji o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24B ustawy,
  • CIT/8S – wzór informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu,
  • CIT/8SP – wzór informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub terenie określonym w decyzji o wsparciu,
  • CIT/PGK – wzór informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Termin stosowania deklaracji

Nowe wzory mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 roku.

Należy jednak podkreślić, że:

…jeżeli jednak przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie lub informacja zostały złożone na formularzu dotychczasowym, uznaje się je za prawidłowe.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, na to że:

Wejście w życie rozporządzenia przed upływem terminu do składania zeznań podatkowych za 2018 r., który dla większości podatników przypada na 1 kwietnia 2019 r., nie wpłynęło też na wybór wzoru zeznania.

Dotychczasowe wzory mogą być bowiem stosowane do 1 kwietnia 2019 r., tj. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia do dnia 1 kwietnia 2019 r. do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018  r. mogą być stosowane wzory stanowiące załączniki nr 6, 7, 9 i 13–17 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym

Także podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) stosują w tym roku podatkowym wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *