Pełna księgowość

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowanym systemem rachunkowości. W jej ramach zawiera się budowa kont, księgowanie dokumentów, bilans zamknięcia. Pozwala także na generowanie zestawień i sprawozdań fiansowych oraz na definiowanie rejestrów VAT. Umożliwia budowanie zestawień rachunku zysków i strat oraz rozliczanie rozrachunków z kontrahentami. Pełna Księgowość jest najbardziej zaawansowaną formą prowadzenia ewidencji gospodarczej prowadzona w myśl zasady rachunkowości. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierających zdarzenia gospodarcze uszeregowane chronologicznie. Funkcje księgowe zwykle posiada internetowy program do faktur taki jak Systim.

Podstawą rozliczeń są dowody księgowe. Okresowo powinno się ustalać i sprawdzać faktyczny stan aktywów i pasywów, dokonuje się tego na drodze inwentaryzacji. Poza tym istnieje wymóg przechowywania wszelkich dokumentów oraz dowodów księgowych, które określone są odpowiednią ustawą. Czasami zdarza się tak iż firmy są również zobligowane do przeprowadzenia badania oraz ogłoszenia wyników ze sprawozdań finansowych. Księgowość często realizowana jest przy użyciu takich programów jak systemy na zamówienie. Znacznie upraszczają one księgowość w firmie, pozwalając na usprawnienie pewnych często zachodzących w firmach procesów, zwłaszcza jeśli dostosowują się dobrze do działalności firmy.