Podatek należny a naliczony

Każdy powinien znać różnice pojęcia podatku należnego a naliczonego.


Podatek VAT należny to nic innego jak wartość obliczonego podatku, która wynika z dokonanej sprzedaży towarów lub usług. Podatek ten wiąże się z uzyskanym przychodem. Oczywiście wartość, a więc wysokość danego podatku będzie zależna od kwoty ceny netto i stawki VAT.

Wzór: Podatek VAT = cena netto * stawka podatku VAT.

Podatek ten został nazwany podatkiem należnym, ponieważ „należy się” Skarbowi Państwa. Obowiązek zapłaty danego podatku powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Natomiast podatek naliczony, to podatek pomniejszony, a więc następuje w tym wypadku zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony

Zgodnie z art. 86 ustawy o  VAT kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów i usług,
  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

2) w przypadku importu towarów – kwota podatku:

  • wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  • należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  • wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;

3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4) kwota podatku należnego z tytułu:

  • świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  • dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;

6) różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;

7) u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.
Należy podkreślić, iż w tym wypadku również obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. W związku z czym moment wystawienia faktury nie ma tutaj znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *