Podatek od posiadania psa – 2019 rok

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych istnieje opłata od posiadania psów. To rada gminy ustala, czy taka opłata będzie ponoszona, czy też nie.

Jakie nastaną zmiany w zbliżającym się nowym roku, ile wyniesie taka opłata i kto będzie zobowiązany ją wnieść, a kto nie? Sprawdź.

Obowiązek opłacania

Jeżeli chodzi o kwestię obowiązku opłaty, to pozostaje ona bez zmian. Dalej to rada gminy będzie wyznaczała obowiązek jej uiszczenia.

Ważne!
Kiedyś opłata za posiadanie psa była obowiązkowa. Zmiana przepisów nastąpiła w 2008 roku. Od tego momentu to rada gminy decyduje o jej wprowadzeniu.

Przykłady:

  • W Bydgoszczy w latach 2009-2018 opłata od posiadania psa nie była pobierana. Podobnie jak w Gdyni oraz Zielonej Górze.
  • W Krakowie w latach 2013-2018 opłata od posiadania psa wynosiła 36 zł. Krakowscy radni dodatkowo zwolnili osoby, które zaadoptowały psy ze schroniska z uiszczania omawianej opłaty.
Wysokość opłaty

Wysokość wspomnianej opłaty w 2019 roku wynosić będzie maksymalnie 123,18 zł.

Zwolnienie z obowiązku

W art. 18 a ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych znajdują się wyjątki od tej reguły. Wyznaczone osoby fizyczne mogą być zwolnione z opłaty, mianowicie:

  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności,
  • osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego,
  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Warto jeszcze na koniec wspomnieć, że według przepisów rada gminy może zwolnić od obowiązku płacenia opłaty w innych wypadkach niż tylko te ww. Mianowicie:

„Podmiotem (podatnikiem) podatku od posiadania psów jest osoba fizyczna, posiadająca psa.

Przedmiotem podatku (opodatkowania) jest posiadanie psa.

Artykuł 14 pkt 4 ( upoważnia więc radę gminy do wprowadzenia innego niż wymienionego w ustawie zwolnienia przedmiotu opodatkowania.

Rada gminy w świetle treści tego przepisu może jedynie zastosować inne niż w ustawie zwolnienie podatkowe”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *