Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 295 z dnia 2005.12.30

POZYCJA 68800

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Warszawa: wykonanie projektu architektury systemu e-Deklaracje
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Ministerstwo Finansów, Departament do Spraw Informatyzacji Resortu, do kontaktów: Ryszard Gajewski, ul. Świętokrzyska 12, pok. 407, 00-916 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6945504, fax 0-22 6945268, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl, www.mf.gov.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
5) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis
1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy:
1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 07.
1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.
1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie projektu architektury systemu e-Deklaracje.
1.6) Opis/przedmiot zamówienia: I. W związku z realizacją projektu Zamawiający zamawia wykonanie następujących zadań:
1. Przegląd i analiza aktualnego stanu prawno-organizacyjnego.
2. Zebranie, analiza, walidacja i weryfikacja wymagań dla systemu e-Deklaracje.
3. Opracowanie architektury systemu na poziomach: biznesowym, danych, aplikacji, technologicznym.
4. Opracowanie i wdrożenie metody zarządzania zmianami w architekturze systemu na poziomie: biznesowym, danych, aplikacji, technologicznym.
5. Opracowanie kryteriów oceny ofert na realizację poszczególnych podsystemów systemu e-Deklaracje pod kątem zgodności z opracowaną architekturą i polskim prawem zamówień publicznych.
Zamawiający zdefiniował następujące cele opracowania architektury systemu e-Deklaracje:
1. Przygotowanie przedmiotów zamówienia na realizację poszczególnych podsystemów systemu e-Deklaracje.
2. Umożliwienie równoległego prowadzenia projektów dotyczących budowy poszczególnych podsystemów systemu e-Deklaracje oraz modyfikacji innych systemów mających z nim współdziałać.
3. Dostarczenie ram do zbudowania zintegrowanych podsystemów systemu e-Deklaracje, pozwalających na efektywne współdzielenie i wymianę danych.
4. Wykorzystanie elastycznych rozwiązań w zakresie technologii informatycznych, bazujących na znanych standardach.
5. Umożliwienie optymalizacji alokacji zasobów (w tym zasobów finansowych) przeznaczonych na budowę systemu e-Deklaracje.
II. Głównymi efektami realizacji przedmiotu zamówienia będą:
1. Dokument będący efektem przeglądu i analizy aktualnego stanu prawno-organizacyjnego wpływającego na kształt architektury systemu .
2. Artefakt (dokument) będący specyfikacją wymagań dla systemu e-Deklaracje.
3. Zbiór artefaktów (dokumentów i diagramów) opisujących architekturę systemu e-Deklaracje i pokrywający siatkę Zachmana w widokach: zakres, model konceptualny (biznesowy), model logiczny, model fizyczny (technologiczny) – wybrane komórki siatki Zachmana.
4. Artefakt (dokument) przedstawiający metodę zarządzania zmianami w architekturze systemu e-Deklaracje na poziomie: biznesowym, danych, aplikacji, technologicznym,
5. Wdrożona metoda zarządzania zmianami w architekturze systemu, o której mowa w punkcie powyżej.
6. Dokument przedstawiający najważniejsze kryteria oceny ofert na realizację poszczególnych podsystemów systemu e-Deklaracje pod kątem zgodności z opracowaną architekturą.
III. Opracowana architektura systemu e-Deklaracje musi zawierać co najmniej:
1. szczegółową strukturę systemu;
2. zakres informacji przetwarzany przez m.in. poszczególne podsystemy;
3. funkcjonalność biznesową wszystkich m.in. podsystemów;
4. wymagany zakres komunikacji pomiędzy komponentami programowymi podsystemów oraz komunikacji systemu e-Deklaracje z jego otoczeniem zewnętrznym, muszą być opisane min.:
1) interfejsy komunikacyjne,
2) interfejsy do innych systemów,
3) protokoły komunikacyjne,
4) zakres przesyłanych danych,
5. rozmieszczenie poszczególnych podsystemów i komponentów programowych;
6. ocenę stopnia realizacji wymagań niefunkcjonalnych;
7. ocenę kosztów realizacji i utrzymania przedstawionych wariantów architektury z uwzględnieniem analizy ryzyka.
IV. Opracowana architektura systemu e-Deklaracje musi:
1. być zgodna z obowiązującym w Polsce prawodawstwem,
2. uwzględniać ograniczenia finansowe,
3. realizować wymagania, które zostaną określone w ramach realizacji Zadania 2.
4. uwzględniać wymagania określone w dokumencie 'e-Podatki. Wizja systemu. Analiza wymagań’, przygotowanym w Departamencie ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwa Finansów,
5. realizować zapisy zawarte w dokumencie 'Studium wykonalności projektu e-Deklaracje’, przygotowanym w Departamencie ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwa Finansów,
6. uwzględniać przyjęte przez polski rząd dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz e-Administracji (ang. eGovernment),
7. być zgodna z projektem e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Wrota Polski) – tj. zrealizowana w architekturze zorientowanej na usługi. V. W celu zapewnienia sprawnego rozwoju systemu i zapewnienia jego współpracy z rozwiązaniami stosowanymi w instytucjach Unii Europejskiej i jej państwach, konieczna jest także analiza dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej VI. Opracowana architektura systemu e-Deklaracje musi uwzględniać od strony technologicznej i zakresu przetwarzanej informacji: 1. Obecnie eksploatowane w resorcie finansów systemy informatyczne. 2. Infrastrukturę techniczną Zamawiającego (w szczególności infrastrukturę sieci rozległej resortu finansów).
VII. Przy opracowaniu architektury systemu e-Deklaracje wymagane jest wykorzystanie:
1. Wzorców architektonicznych,
2. Metodyk wdrażanych i stosowanych przez Zamawiającego (PRINCE2, RUP, TOGAF ADM).
1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Siedziba zamawiającego.
Kod NUTS:
1.8) Nomenklatura
1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.22.20.00.
1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
1.9) Podział zamówienia na części: Nie.
1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 130 000 EURO.
2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 4;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
1.1) Wymagane wadia i gwarancje: a) Wykonawca zaproszony do złożenia oferty (art. 59 Ustawy) składając ofertę obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 39 000,00 zł.
b) Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
c) Wniesione wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art.46 ust. 5 ustawy.
d) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wadium musi być wniesione przez wszystkich lub za wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, co musi jednoznacznie wynikać z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium lub dokumentu stanowiącego wadium.
e) Wpłaty pieniężne wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: zostanie wskazany w zaproszeniu do składania ofert.
f) Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.
1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: a) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.
b) Zapłata będzie dokonana przez Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia faktury, na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
c) Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia:
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
2.1.1) Stan prawny – wymagane dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.
f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a-b i d, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
g) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.c) i f), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty: Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.1.3) Zdolność techniczna – wymagane dokumenty: a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
Przy czym:
– przez usługi o podobnym charakterze Zamawiający rozumie wykonane (zakończone) projekty spełniające wymagania określone w pkt. III.2.1.4) lit. e;
– Zamawiający oczekuje wykazu zawierającego, dla każdej pozycji, następujące informacje:
– nazwa projektu,
– wskazane czy projekt dotyczył opracowania architektury dla systemu informatycznego z zakresu interaktywnych usług świadczonych w sieci Internet 'on-line’
– wskazanie czy przedmiotem projektu był system, umożliwiający podatnikom składanie deklaracji podatkowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, stworzony dla potrzeb jednostki administracji podatkowej, przetwarzający elektroniczne deklaracje podatkowe w zakresie podatków od dochodów z działalności gospodarczej (corporate income tax) i/lub podatku od towarów i usług/wartości dodanej (value added tax);
– wartość projektu;
– wskazanie czy projekt dotyczył opracowania architektury dla systemu informatycznego o zasięgu krajowym dla organizacji mającej co najmniej 16 oddziałów/przedstawicielstw /jednostek podległych,
– wartość projektu w zakresie architektury systemu informatycznego;
– informację, że architektura systemu informatycznego obejmowała architekturę biznesową, architekturę danych, architekturę aplikacji, architekturę techniczną; datę wykonania (odbioru potwierdzającego wykonanie całego projektu bez zastrzeżeń);
– odbiorcę;
– wskazanie czy odbiorca jest organem administracji podatkowej.
b) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
Przy czym wykaz osób musi zawierać:
– wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
– informacje o przypisanych tym osobom funkcjach,
– informacje potwierdzające doświadczenie tych osób wskazujące wartość projektu, w którym wskazana przez Wykonawcę osoba uczestniczyła, informację o przedmiocie projektu, informacje dla każdego z wymienionych projektów potwierdzające, że projekty te spełniają postawione przez Zamawiającego wymagania określone w pkt. III.2.1.4) lit. f,
– informacje o kwalifikacjach każdej z wskazanych przez Wykonawcę osób potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę, lub przez wskazaną przezeń osobę warunków udziału w postępowaniu.
III.2.1.4) W postępowaniu może uczestniczyć Wykonawca, który:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) W ciągu ostatnich trzech lat licząc od terminu składania wniosków wykonał (zakończył realizację – projekt został w ostateczny sposób odebrany) co najmniej 3 projekty obejmujące swym zakresem opracowanie architektury dla systemu informatycznego dotyczącej (łącznie): architektury biznesowej, architektury danych, architektury aplikacji, architektury technicznej spełniających poniższe wymagania:
– projekt dotyczył opracowania architektury dla systemu informatycznego o zasięgu krajowym dla organizacji mającej co najmniej 16 oddziałów/przedstawicielstw /jednostek podległych,
– wartość projektu w zakresie dotyczącym opracowania (projektu) architektury systemu informatycznego wynosiła nie mniej niż 500.000,00 zł, przy czym co najmniej jeden z tych projektów dotyczył opracowania architektury dla systemu informatycznego z zakresu interaktywnych usług świadczonych w sieci Internet 'on-line’,
f) Dysponuje osobami (które wskazuje do realizacji niniejszego zamówienia) zdolnymi do wykonania zamówienia spełniającymi następujące wymagania:
– Wykonawca dysponuje osobami (i wskazuje te osoby do realizacji przedmiotowego zamówienia), które muszą posiadać łączenie co najmniej poniższe kwalifikacje:
– umiejętność projektowania architektury systemów informacyjnych,
– umiejętność projektowania architektury systemów informatycznych,
– umiejętność modelowania procesów biznesowych,
– umiejętność stosowania metodyki zbierania i specyfikacji wymagań z zastosowaniem języka UML 2.0,
– umiejętność stosowania metod analizy i projektowania obiektowego,
– umiejętność posługiwania się językiem UML 2.0,
– umiejętność posługiwania się metodyką wytwarzania oprogramowania,
– umiejętność prowadzenia projektów zgodnie z metodyką Prince 2.0.
– Wykonawca dysponuje następującymi osobami (i wskazuje te osoby, co najmniej po jednej osobie dla każdej z niżej wymienionych funkcji, do realizacji przedmiotowego zamówienia):
– Kierownika Projektu – spełniającego następujące wymagania:
– potwierdzona doświadczeniem umiejętność zarządzania projektami, w ramach których opracowywano architekturę systemów informatycznych – wskazana osoba zarządzała, w ciągu ostatnich 3 lat, jako kierownik projektu, co najmniej 3 projektami obejmującymi swym zakresem opracowanie architektury systemów informatycznych, przy czym wartość każdego z tych projektów w zakresie dotyczącym opracowania (projektu) architektury systemu informatycznego wynosiła nie mniej niż 500.000,00 zł),
– umiejętność posługiwania się językiem UML 2.0 (osoba posiada aktualny certyfikat poświadczający tą umiejętność)
– umiejętność stosowania metodyki zarządzania projektami Prince 2 (osoba posiada aktualny certyfikat poświadczający tą umiejętność).
– Architekta – spełniającego następujące wymaganie:
potwierdzona doświadczeniem umiejętność budowy (tworzenia) architektury systemów informatycznych – wskazana osoba budowała architekturę, w ciągu ostatnich 3 lat, w co najmniej 3 projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, przy czym wartość każdego z tych projektów w zakresie dotyczącym opracowania (projektu) architektury systemu informatycznego wynosiła nie mniej niż 500.000,00 zł.
– Analityka – spełniającego następujące wymaganie:
potwierdzona doświadczeniem umiejętność modelowania procesów biznesowych oraz zbierania i specyfikacji wymagań – wskazana osoba:
– modelowała procesy biznesowe, w ciągu ostatnich 3 lat, w co najmniej 2 projektach z zakresu modelowania procesów biznesowych,
– zbierała i specyfikowała wymagania z zastosowaniem języka UML w ciągu ostatnich 3 lat, w co najmniej 2 projektach z zakresu zbierania i specyfikacji wymagań z zastosowaniem języka UML,
przy czym wartość każdego z tych projektów wynosiła nie mniej niż 500.000,00 zł,
– Kierownika ds. jakości – spełniającego następujące wymaganie:
potwierdzona doświadczeniem umiejętność kontroli jakości specyfikacji wymagań – wskazana osoba przeprowadzała kontrolę jakości specyfikacji wymagań, w ciągu ostatnich 3 lat, w co najmniej 2 projektach z tego zakresu, przy czym wartość każdego z tych projektów wynosiła nie mniej niż 500.000,00 zł,
III.2.1.5) Wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia udziału osób wskazanych przezeń we wniosku, na potrzeby wykonywania umowy podpisanej w wyniku niniejszego postępowania – zamiana osoby zgłoszonej we wniosku na inną może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego; nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równorzędne dla osoby, którą zastępuje i zgodne z profilem funkcji, jaką będzie wypełniała.
III.2.1.6) Kwoty podane w pkt. III.2.1.4) lit. e, III.2.1.4) lit. f oraz IV.1.4.1) obejmują podatek od towarów i usług oraz cło.
III.2.1.7) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w wyniku niniejszego postępowania będzie wykonywał w ramach tej umowy czynności związane z przygotowywaniem następnych postępowań (elementy opisu architektury będą wykorzystywane przez Zamawiającego przy tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tych postępowaniach) dotyczących projektu e-Deklaracje ( z wyłączeniem postępowania dotyczącego asysty technicznej architektury) wobec czego będzie wykluczony z kolejnych postępowań na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.1.8) Sposób przygotowania wniosku:
a) Wniosek należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wskazane jest sporządzenie wniosku w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu.
b) Wniosek ma zawierać:
– pełną nazwę Wykonawcy,
– adres (siedziba Wykonawcy), numer telefonu, numer telefaksu,
– oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 44 ustawy, że:
– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
– posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
– spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III.2.1.4) lit.e i III.2.1.4) lit. f.
– dokumenty określone w pkt. III.2.1.1) niniejszego ogłoszenia,
– dokumenty określone w pkt. III.2.1.2) niniejszego ogłoszenia,
– dokumenty określone w pkt. III.2.1.3) niniejszego ogłoszenia,
– -Zobowiązanie Wykonawcy, w przypadku wskazania przez Wykonawcę osoby/osób, które będą wykonywać zamówienie nie posługującej/cych się językiem polskim do zapewnienia na własny koszt ciągłej komunikację i jej dokumentację w języku polskim z tą osobą /tymi osobami na cały czas wykonywania Zamówienia.
c) Wszystkie dokumenty powinny być aktualne w terminie składania wniosków, przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem III.2.1.8) lit. d.
d) Wniosek, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez stosownie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do wniosku). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
e) W przypadku, gdy wartość projektu, lub jego części jest wyrażona w innej walucie niż zł Wykonawca zobowiązany jest ją przeliczyć wg Tabeli A kursów średnich walut Narodowego Banku Polski z dnia 2 styczna 2006r. W przypadku braku waluty w ww. tabeli Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć wartość projektu wg kursu SDR (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) wg. ww. Tabeli na podstawie średniego kursu SDR Banku Centralnego (z dnia 2 styczna 2006 r.) właściwego dla waluty, w którym była wyrażona wartość projektu.
f) Dotyczy Wykonawców występujących wspólnie:
– Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć dokumenty określone w pkt. III.2.1.1).
– Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do złożenia dokumentów określonych w pkt. III.2.1.2) i III.2.1.3) w taki sposób, aby zostały potwierdzone przez nich łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III.2.1.4).
g) Wskazane jest:
– aby wniosek był zapakowany w dwie koperty:
– koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona: 'Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie projektu architektury systemu e-Deklaracje’,
– koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę.
– kolejne ponumerowanie wszystkich stron wniosku i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy;
– podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
– załączenie spisu zawartości wniosku;
– przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszym ogłoszeniu.
h) Zgodnie z art. 96 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej 'ustawą’, protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
i) Zamawiający zastrzega, że utajnieniu w szczególności nie podlegają:
– lista Wykonawców przystępujących do postępowania (nazwy firm oraz adresy),
– informacje zawarte w ofertach dotyczące: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.
3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przyśpieszona negocjacyjna.
1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie.
1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia związaną z koniecznością zakończenia realizacji projektu e-Deklaracje do końca 2007r. oraz w związku z tym, iż przeprowadzenie większości pozostałych postępowań w ramach ww. projektu jest uzależniona od przeprowadzenia przedmiotowego postępowania (art. 49 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje:
1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: maximum: 5
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
IV.1.4.1) Zasada wyboru wykonawców do dalszego udziału w przetargu
a) Do dalszego udziału w przetargu Zamawiający zaprosi pięciu wykonawców, którzy:
– spełnili wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
– uzyskali w kolejności od 1 do 5, najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Komisję przetargową na podstawie poniższych kryteriów.
b) Kryterium 1 – liczba projektów:
– Za każdy zrealizowany przez Wykonawcę projekt spełniający wymagania określone w pkt. III.2.1.4) lit. e potwierdzone dokumentami, o których mowa w pkt. III.2.1.3) lit.a:
– za każdy projekt, którego przedmiotem był system, umożliwiający podatnikom składanie deklaracji podatkowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, stworzony dla potrzeb jednostki administracji podatkowej, przetwarzający elektroniczne deklaracje podatkowe w zakresie podatków o dochodów z działalności gospodarczej (corporate income tax) i/lub podatku od towarów i usług/wartości dodanej (value added tax):
– 60 punktów – za każdy projekt o wartości architektury z zakresu 500 000,00 – 999 999,99zł;
– 90 punktów – za każdy projekt o wartości architektury z zakresu 1 000 000,00 – 1 999 999,99zł;
– 120 punktów – za każdy projekt o wartości architektury powyżej 2 000 000,00 zł;
– za każdy z pozostałych projektów spełniających wymagania określone w pkt. III.2.1.4) lit. e:
– 20 punktów – za każdy projekt o wartości architektury z zakresu 500 000,00 – 999 999,99zł;
– 30 punktów – za każdy projekt o wartości architektury z zakresu 1 000 000,00 – 1 999 999,99zł;
– 40 punktów – za każdy projekt o wartości architektury powyżej 2 000 000,00 zł;
– liczba punktów uzyskanych w tym kryterium jest równa sumie liczby punktów uzyskanych wg zasad określonych w tiret 1.
c) Kryterium 2 – doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę.
– Za każdy projekt spełniający wymagania określone w pkt. II.2.1.4) lit. f) 2 tiret pierwsze:
– potwierdzający wymagane przez Zamawiającego doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę jako Kierownik projektu Wykonawca otrzyma:
– 5 punktów za każdy z trzech pierwszych projektów,
– 1 punkt za każdy z następnych projektów;
– potwierdzający wymagane przez Zamawiającego doświadczenie osoby/osób (max 3) wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę jako Architekt/Architekci projektu Wykonawca otrzyma:
– 2 punkty za każdy z trzech pierwszych projektów,
– 1 punkt za każdy z następnych projektów;
– potwierdzający wymagane przez Zamawiającego doświadczenie osoby/osób (max 3) wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę jako Analityk/Analitycy Wykonawca otrzyma:
– 2 punkty za każdy z czterech pierwszych projektów,
– 1 punkt za każdy z następnych projektów;
– potwierdzający wymagane przez Zamawiającego doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę jako Kierownik ds. jakości Wykonawca otrzyma:
– 1 punkt za każdy z dwóch pierwszych projektów,
– 1 punkt za każdy z następnych projektów;
– Punkty w tym kryterium przyznawane są dla 1 kierownika projektu, 3 architektów, 3 analityków, 1 kierownika ds. jakości, przy czym punkty są przyznawane wyłącznie za osoby spełniające wymagania określone w pkt. III.2.1.4) lit. f.
– liczba punktów uzyskanych w tym kryterium jest równa sumie liczby punktów uzyskanych wg zasad określonych w tiret 1.
d) Liczba punktów przyznanych Wykonawcy jest równa sumie punktów uzyskanych w powyższych 2 kryteriach.
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
1. Cena
2. Merytoryczna wartość proponowanych rozwiązań.
3. Sposób realizacji prac
Kolejność według znaczenia: Tak.
Kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: MF/R/FS/05/22/DI.
3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: cena – EUR.
Warunki i sposób płatności:
3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.01.2006 godzina 12:00.
3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 12.02.2006.
3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: Bez ograniczeń.
3.7.2) Data, godzina i miejsce:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt e-Deklaracje, Wniosek WKP_1/1.5.0/2/2005/11/27/268
Sektorowy Program Operacyjny: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.
4) Informacje dodatkowe:
5) Data wysłania ogłoszenia: 21.12.2005.
Zobacz również: faktura