Przychody i koszty – księga handlowa

Kategoria przychodów jest niezwykle ważna dla przedsiębiorcy. Jednakże koszty też odgrywają znaczącą rolę. Wszelkie przychody i koszty muszą być ujęte w księgach rachunkowych, jeżeli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość.

Przychody

Przychody to kwoty jakie wynikają z faktur sprzedaży, które prowadzący działalność gospodarczą wystawi w kwocie netto. Przychody jakie uzyskuje firma muszą dotyczyć wybranemu uprzednio (numer PKD) rodzajowi działalności. Zanim przedsiębiorca podejmie inną działalność, musi uprzednio zgłosić rozszerzenie swojej działalności i podać w zgłoszeniu aktualizacyjnym kolejny numer PKD.

Przychody w księgach rachunkowych przyporządkowujemy do okresu, którego dotyczą (roku obrotowego) i wykazujemy w ewidencji księgowej zarówno datę wystawienia faktury jak i datę sprzedaży.

Wszelkie otrzymane zaliczki, przedpłaty podlegają również zaksięgowaniu.

Przykłady ewidencjonowanych przychodów w księgach rachunkowych:

  • faktura sprzedaży,
  • odsetki od lokaty na rachunku bankowych,
  • sprzedaż składników majątku,
  • różnice kursowe,
  • otrzymane zaliczki, przedpłaty (przychody międzyokresowe),
  • otrzymane darowizny,

Koszty

Jeśli chodzi o koszty, to w przypadku ksiąg rachunkowych również należy je księgować w okresie, którego dotyczą. Koszty danego okresu winny być przyporządkowane do przychodów tego okresu i ujęte w roku obrotowym, którego dotyczą.

Koszty ewidencjonujemy uwzględniając zarówno datę wystawienia faktury jak i datę sprzedaży.

Księgując zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w firmie będziemy zobligowani do zarejestrowania w odpowiednim dzienniku odpowiednich danych z dokumentu będącego dowodem księgowym:

  • numer faktury lub innego dowodu księgowego,
  • datę wystawienia dokumentu,
  • datę sprzedaży,
  • dane kontrahenta,

Następnie dokonujemy odpowiednich księgowań oraz ujęć w rejestrze VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *