Termin zgłoszenia ZUS ZSWA

1 kwietnia 2019 roku mija termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA. Składają go płatnicy, którzy zatrudniają pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA przez płatnika jest bardzo ważne, ponieważ dane zawarte w podanym formularzu pozwalają na ustalenie prawa do emerytury  pomostowej dla danych pracowników – za którą były opłacane składki na FEP.

Świadczenie to jest należne m.in. pracownikowi, który urodził się po 31 grudnia 1948 r., ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn), przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac, po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac, rozwiązał stosunek pracy (wskazane warunki muszą być spełnione łącznie).

Termin złożenia

W praktyce płatnik powinien przesłać podane zgłoszenie za dany rok kalendarzowy nie później niż do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Jednakże w bieżącym roku dzień ten przypada w niedziele, co oznacza przesunięcie terminu o jeden dzień do przodu – na 1 kwietnia.

Uwaga! Warto jednak wspomnieć, że w określonych przypadkach termin ten może ulec zmianie – może występować w innej dacie. Jeżeli:

  • pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej – formularz należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury,
  • pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed przekazaniem przez pracodawcę zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku pracownika o przyznanie emerytury pomostowej płatnik przekazuje do ZUS także zgłoszenie ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy,
  • została ogłoszona upadłość lub likwidacja płatnika – formularz należy złożyć nie później niż w dniu złożenia w ZUS formularza wyrejestrowującego płatnika składek,
  • upadłość lub likwidacja płatnika nastąpiła przed przekazaniem informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy – w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia upadłości lub likwidacji należy przekazać także zgłoszenie ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy (art. 38 ust. 3-6 ustawy o emeryturach pomostowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *