Ulga na złe długi w VAT – na czym to polega

Zakładając własną działalność gospodarczą, musisz mieć świadomość konieczności regularnego analizowania należności oraz zobowiązań swojej firmy. Niestety, w biznesie tak już jest, że wielu klientów nie dotrzymuje wyznaczonego im pierwotnie terminu zapłaty, przy czym opóźnienia w tym zakresie mogą być naprawdę znaczące.

Z kolei przedsiębiorca, który wystawia fakturę sprzedaży, powinien opłacić należny od niej podatek nierzadko jeszcze przed otrzymaniem wyznaczonej w niej należności, co w przypadku wielu przedsiębiorstw może wiązać się z określonymi problemami natury finansowej. Dla przedsiębiorców, którzy notorycznie borykają się z tego rodzaju problemami, istnieje pewne rozwiązanie. Nosi ono nazwę ulgi na złe długi.

Czym jest ulga na złe długi?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT na mocy obowiązujących uregulowań prawnych może odpowiednio skorygować kwotę należnego podatku z tytułu sprzedaży towaru lub usług w sytuacji, gdy udowodniono niemożność ściągnięcia należności za daną usługę w danym terminie. W takim wypadku zmniejsza się również podstawa opodatkowania konkretnego podatku VAT. Oczywiście, korekta odnosi się tylko do tej części faktury, której udowodniono nieściągalność. Dzieje się to zazwyczaj wtedy, gdy w terminie 150 dni od wyznaczonej w terminie daty nie doszło do uregulowania należności lub też w tym czasie została ona sprzedana, niezależnie od indywidualnych okoliczności transakcji (zob. art. 89a pkt, 1 i 2 ustawy o VAT). Dzięki tej procedurze wierzyciel może zatem odzyskać kwotę podatku należnego od danej czynności.

Prawo do skorzystania z ulgi za złe długi

Z ulgi za złe długi można skorzystać w trzech wypadkach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy dostawa danego towaru lub usługa zostały zrealizowane na rzecz podatnika występującego w rejestrach urzędu skarbowego jako czynny podatnik VAT, a dodatkowo musi on w czasie wykonywania usługi nie podlegać żadnym postępowaniom restrukturyzacyjnym, upadłościowym i likwidacyjnym. Co więcej, dzień przed złożeniem korekty tak wierzyciel, jak i dłużnik muszą być czynnymi podatnikami VAT, a ten drugi nie powinien podlegać restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji. Trzeba także pamiętać o tym, że od momentu wystawienia faktury nie może minąć więcej niż dwa lata podatkowe liczone od końca roku, w którym wystawiono daną fakturę. Wierzyciele nie muszą informować dłużników o fakcie skorzystania z omawianej ulgi, musi jednak zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy, składając w tym celu deklarację VAT-ZD oraz deklarację VAT, w której zmniejsza się podstawę opodatkowania, a także kwotę należnego podatku.

Obowiązki dłużnika

Na mocy obowiązujących regulacji prawnych dłużnika zobowiązuje się do skorygowania podatku naliczonego od powstałych zaległości. W przypadku nieuregulowania zaległości albo jej części w terminie do 150 dni od wystawienia faktury trzeba skorygować naliczony podatek. Ponadto taką korektę należy również uwzględnić w deklaracji VAT za okres, w którym upływa termin 150 dni. To zobowiązanie ma w zamyśle ustawodawcy nakłonić dłużników do terminowego opłacania faktur tak, aby w przyszłości zapobiec tego rodzaju sytuacjom.

Uregulowanie zaległości po upływie 150 dni

Niekiedy zdarza się, że po upływie przepisowych 150 dni dłużnik zdecyduje się na uregulowanie swoich zobowiązań albo ich sprzedanie. W tym czasie sprzedawca zdążył już zapewne złożyć stosowną deklarację VAT obniżającą kwotę podatku należnego, a także podstawę opodatkowania. W tych okolicznościach, jeśli sprzedawca otrzymał już należne mu pieniądze, powinien on zwiększyć podstawę swego opodatkowania oraz kwotę należnego podatku w rozliczeniu za czas, gdy doszło do uregulowania należności lub jej sprzedania. Jeśli natomiast daną kwotę uregulowano w części, podstawa opodatkowania oraz kwota podatku należnego rośnie proporcjonalnie do opłaconej przez dłużnika części. Z kolei dłużnikowi, który spłacił całość lub część swojego zadłużenia względem kontrahenta przysługuje prawo ponownego odliczenia naliczonego wcześniej podatku VAT. Jeśli uregulowano część należności, podatek wzrasta również częściowo.

Opinia na temat ulgi za złe długi

Większość przedsiębiorców występujących w roli wierzyciela ceni sobie rozwiązania proponowane im przez omawiane ustawodawstwo. Nieco inaczej rzecz ma się natomiast z dłużnikami. Wspomniane przepisy ukierunkowane są głównie na obronę należności odprowadzanych do urzędów skarbowych. Natomiast sami przedsiębiorcy czekają na spłatę zobowiązań ze strony swoich kontrahentów nie mogą już liczyć na taką obronę. Mimo wszystko jednak wierzyciele doceniają gest państwa w ich kierunku, zdając sobie sprawę, że nowe uregulowania prawne mogą w znaczący sposób zmusić osoby oraz formy zalegające z płatnościami do uregulowania ciążących na nich długów. Dłużnicy natomiast powinni zwrócić uwagę na to, aby swoje należności opłacać tak szybko, jak to tylko możliwe. Dzięki temu bowiem nie będą mieć większych problemów zarówno z wierzycielami domagającymi się należnych pieniędzy, jak i z samym urzędem skarbowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *