Umowa o dzieło

Kodeks cywilny reguluje wszelkie istotna kwestie odnoszące się do zawieranych umów o dzieło. Warto poznać zakres takiej umowy, elementy danych, istotę umowy i inne.

Według Kodeksu Cywilnego [Tytuł XV. Umowa o dzieło] art. 627. [Istota umowy o dzieło] przepis informuje, iż umowa o dzieło zawierana jest przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę, a więc osobę która zleca zamówienie i osobę, która wykonuje dane zamówienie.  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Według art. 628. [Ryczałtowe wynagrodzenie] i § 1. wysokość wynagrodzenia ustalana jest w następujący sposób:

za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

Według art. 629. [Kosztorysowe wynagrodzenie] strony, które określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.

Umowa o dzieło musi posiadać takie elementy danych jak:

  • określenie stron umowy,
  • przedmiot (umowy o dzieło),
  • wysokość wynagrodzenia,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia (wykonania dzieła),
  • podpisy obu stron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *