Zatrudnienie emeryta lub rencisty

Zatrudnienie rencisty, czy emeryta odnośnie opłacania składek ZUS jest zależne od formy zatrudnienia.

W poniższym artykule znajdziecie informacje na temat tego, jakie są różnice między umową o pracę a umową cywilnoprawną oraz, która z opcji jest korzystniejsza dla pracodawcy?

Jeśli chodzi o stosunek pracy z emerytem czy rencistą jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, co wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ze względu na to pracodawca, który podpisał umowę z taką osobą, jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uzależnione są od wieku pracownika. Nie są opłacane w wypadku kobiet, które ukończyły 55 lat, oraz w przypadku mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Obowiązkowy charakter składek ZUS jest niezależny od wymiaru czasu pracy oraz od wysokości osiągniętego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku umowy o pracę emeryta czy rencistę należy zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 01 10 x x, w terminie 7 dni od momentu zatrudnienia (czyli powstania obowiązku ubezpieczeniowego).

UMOWA ZLECENIE – ZATRUDNIENIE EMERYTA BĄDŹ RENCISTY

Zatrudnienie emeryta bądź rencisty na umowę zlecenia co do składek ZUS jest bardziej elastyczne niż na umowę o pracę. Jeśli umowa zlecenia jest jedyną formą zatrudnienia dla tej osoby, wówczas podlega ona obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednak ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli pracownik, któremu zostało powierzone zlecenie, jest jeszcze zatrudniony na umowę o pracę u innego płatnika składek pod warunkiem, że osiąga u niego co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W takim razie obowiązkowe jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasada ta nie dotyczy emeryta czy rencisty, który zawiera umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Wówczas wynagrodzenie osiągnięte w ramach umowy zlecenia jest brane jako przychód uzyskany ze stosunku pracy, co powoduje naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od tego przychodu.

Jeżeli zleceniobiorca ma podpisane także umowy zlecenia z innymi firmami, to oskładkowane powinny być wszystkie z nich, dopóki ich łączna wartość nie będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Emeryta lub rencistę trzeba zgłosić do ZUS-u w terminie 7 dni od chwili powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Zgłoszenia powinno dokonać z kodem 04 11 x x, na druku ZUS ZUA, jeśli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym, lub na druku ZUS ZZA, jeśli osoba podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

UMOWA O DZIEŁO Z RENCISTĄ BĄDŹ EMERYTEM

Jeśli chodzi o umowę o dzieło jest ona wyłączona z obowiązku ubezpieczeń ZUS. W przypadku tej formy zatrudnienia pracodawca obowiązkowo odprowadza tylko za pracownika podatek dochodowy, również w przypadku emeryta lub rencisty.

Inaczej jest, jeśli umowa o dzieło została zawarta ze swoim pracodawcą, wówczas przychód z tej umowy stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *