Zmiany MF – doprecyzowanie części przepisów ustawy o rachunkowości

Zmiany MF – doprecyzowanie części przepisów ustawy o rachunkowości

 

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów zmiany nad jakimi pracują mają dotyczyć m.in. terminu przeprowadzania inwentaryzacji drogą porównania, a odpowiednia nowelizacja wejdzie w życie najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

„Obecne brzmienie przepisów art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości może sugerować, iż jednostki przeprowadzające inwentaryzację aktywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników można inwentaryzować w innych terminach niż na dzień bilansowy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Resort finansów planuje jednoznacznie wskazać, że jednostki przeprowadzające inwentaryzację aktywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami oraz weryfikacji wartości składników mogą dokonywać inwentaryzacji wyłącznie na dzień bilansowy.

Doprecyzowane zostanie również miejsce w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego – jednostki dominujące mają ujawniać we właściwych pozycjach informacji dodatkowej (w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”) informacje dotyczące niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W projekcie przewidziano także zmianę niektórych innych przepisów – zostaną one dostosowane do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz stosownych aktów wykonawczych.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 7 kwietnia 2016 r.) o zmianie ustawy o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *