Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe. W myśl prawa podatkowego ulgą podatkową nazywamy wszelkie zwolnienia, obniżki, odliczenia, pomniejszenia, których zastosowanie skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Przyznana ulga może dotyczyć odliczeń od uzyskanego dochodu, odliczeń od podatku, stosowania niższych stawek podatkowych.

Generalnie ulgi podatkowe można scharakteryzować według poszczególnych rodzajów. Wyróżnić można ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, które stanowią koszt oprogramowanie na zamówienie ponoszony przez przedsiębiorcę związany z uzyskaniem przychodu. Kolejnym rodzajem są ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika, który jest osobą niepełnosprawną. Istnieją również ulgi z tytułu darowizny na cele społeczne mające charakter stymulacyjny. Ulgi z tytułu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, ulgi dotyczące celów inwestycyjnych, ulgi dla Małych Podatników czy nowych podatników także są istotne. Mogą oni skorzystać z jednorazowej amortyzacji „pomocy de minimis”. Oferowana pomoc to prawo do jednorazowej amortyzacji wszystkich posiadanych środków trwałych. Jest tylko jedno ograniczenie, mianowicie: łączna wartość początkowa nie może przekraczać 100 tys. euro. Wtedy odpisy amortyzacyjne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu internetowy program do faktur online co umożliwia podatnikowi obniżenie zobowiązań podatkowych.

Funkcjonują również ulgi w podatku dochodowym związane z tworzeniem nowych miejsc pracy oraz z tytułu kosztów tworzenia nowych inwestycji. Z perspektywy przedsiębiorcy ulgi podatkowe obowiązują w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Strefy są wydzieloną, odrębną częścią terytorium danego kraju, w której działalność gospodarcza odbywa się na preferencyjnych warunkach, mianowicie: zwolnienia podatkowe intranet w firmie pod postacią pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom uzyskującym zgodę na rozpoczęcie działalności w w/w terytorium. Specjalne Strefy Ekonomiczne mają za zadanie rozpowszechnić oraz rozszerzyć działalność podmiotów gospodarczych w określonych terytoriach kraju nadając im większą dynamikę rozwoju. Istnieje również możliwość korzystania z preferencji podatkowych na prywatnych obszarach.