Kiedy nie trzeba prowadzić kilometrówki?

Obecnie dla większości przedsiębiorców samochód jest niezbędnym środkiem transportu przy załatwianiu spraw służbowych. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochód prywatny w celach prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów – kilometrówki. Jednakże, jak od każdej reguły występują pewne wyjątki, które w tym wypadku mogą być korzystne dla niektórych przedsiębiorców.

Czytaj dalej Kiedy nie trzeba prowadzić kilometrówki?

Co to jest pełna księgowość?

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia księgowości – uproszczonej lub pełnej. Uproszczona księgowość została opisana we wcześniejszym artykule: http://www.e-deklaracje.pl/co-to-jest-uproszczona-księgowość/. Jeżeli chodzi o księgowość pełną – jest ona przeznaczona głównie dla dużych przedsiębiorstw, które osiągają znacznie większe dochody. Czytaj dalej Co to jest pełna księgowość?

Co to jest uproszczona księgowość?

Każde przedsiębiorstwo jest zobligowane do prowadzenia księgowości, aby można było w łatwy sposób obliczać i kontrolować podatki. Celem jej prowadzenia jest właściwe obliczenie podatku który należy zapłacić. Uproszczona księgowość jest alternatywą dla przedsiębiorstw mniejszych. Czytaj dalej Co to jest uproszczona księgowość?

Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Już od 8 kwietnia tego roku obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Kto musi zastosować się do nowego wzoru PKPiR?
Nowy wzór PKPiR na pewno muszą stosować podatnicy, którzy w obecnym roku rozpoczęli działalność gospodarczą. Czytaj dalej Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Co zrobić, gdy klient żąda faktury zbiorczej do kilku paragonów?

Każdy podatnik, który rejestruje swoją sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej ma obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego do danej transakcji. Jedynie przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnień z kas, nie mają obowiązku wystawiania w/w paragonów – zapis ten znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Czytaj dalej Co zrobić, gdy klient żąda faktury zbiorczej do kilku paragonów?

Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Podatnik, który rozpoczyna dopiero pracę z kasą fiskalną, musi oczywiście powiadomić o tym odpowiedni urząd skarbowy, tym samym musi złożyć stosowny wniosek we właściwym US – zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy. Czytaj dalej Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Czy muszę wystawiać paragon dla klientów indywidualnych?

 

Według art. 111 ust. 1 ustawy o po­datku od to­wa­rów i usług: “Podatnicy do­ko­nu­jący sprze­daży na rzecz osób fi­zycz­nych nie­pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz rol­ni­ków ry­czał­to­wych są obo­wią­zani pro­wa­dzić ewi­den­cję ob­rotu i kwot po­datku na­leż­nego przy za­sto­so­wa­niu kas re­je­stru­ją­cych. Czytaj dalej Czy muszę wystawiać paragon dla klientów indywidualnych?