Co to jest pełna księgowość?

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia księgowości – uproszczonej lub pełnej. Uproszczona księgowość została opisana we wcześniejszym artykule: http://www.e-deklaracje.pl/co-to-jest-uproszczona-księgowość/. Jeżeli chodzi o księgowość pełną – jest ona przeznaczona głównie dla dużych przedsiębiorstw, które osiągają znacznie większe dochody. Czytaj dalej Co to jest pełna księgowość?

Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Już od 8 kwietnia tego roku obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Kto musi zastosować się do nowego wzoru PKPiR?
Nowy wzór PKPiR na pewno muszą stosować podatnicy, którzy w obecnym roku rozpoczęli działalność gospodarczą. Czytaj dalej Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Co zrobić, gdy klient żąda faktury zbiorczej do kilku paragonów?

Każdy podatnik, który rejestruje swoją sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej ma obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego do danej transakcji. Jedynie przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnień z kas, nie mają obowiązku wystawiania w/w paragonów – zapis ten znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Czytaj dalej Co zrobić, gdy klient żąda faktury zbiorczej do kilku paragonów?

Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Podatnik, który rozpoczyna dopiero pracę z kasą fiskalną, musi oczywiście powiadomić o tym odpowiedni urząd skarbowy, tym samym musi złożyć stosowny wniosek we właściwym US – zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy. Czytaj dalej Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Czy muszę wystawiać paragon dla klientów indywidualnych?

 

Według art. 111 ust. 1 ustawy o po­datku od to­wa­rów i usług: “Podatnicy do­ko­nu­jący sprze­daży na rzecz osób fi­zycz­nych nie­pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz rol­ni­ków ry­czał­to­wych są obo­wią­zani pro­wa­dzić ewi­den­cję ob­rotu i kwot po­datku na­leż­nego przy za­sto­so­wa­niu kas re­je­stru­ją­cych. Czytaj dalej Czy muszę wystawiać paragon dla klientów indywidualnych?

Klient indywidualny żąda faktury – czy należy wystawić paragon?

Podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas/drukarek fiskalnych w działalności, wystawia paragon fiskalny do każdej transakcji i wręcza go klientowi indywidualnemu bez żądania. Obowiązek ten wynika z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14. Czytaj dalej Klient indywidualny żąda faktury – czy należy wystawić paragon?

Czy można wystawić fakturę, jeżeli klient zgubił paragon fiskalny?

 

Jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury do paragonu, to sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury do transakcji, która jest udokumentowana paragonem fiskalnym. Nabywca na zgłoszenie żądania ma 3 miesiące.

Dodatkowo w przepisach ujęty jest zapis, informujący o tym, iż przedsiębiorca musi dołączyć do egzemplarza faktury paragonpozostaje on u sprzedawcy. Czytaj dalej Czy można wystawić fakturę, jeżeli klient zgubił paragon fiskalny?

Czy należy zwrócić sprzedawcy paragon, aby otrzymać fakturę?

 

Często zdarza się, że klient otrzymawszy paragon potwierdzający jego zakup, chciałby otrzymać jednak fakturę. W takim wypadku obowiązki dwóch stron reguluje prawo.

 

Jaki obowiązek wystawienia faktury względem nabywcy ma sprzedawca?
Gdy klient indywidualny na dowód swojego zakupu otrzymał paragon, a chciałby otrzymać fakturę, może w ciągu 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty) poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury do paragonu. Czytaj dalej Czy należy zwrócić sprzedawcy paragon, aby otrzymać fakturę?