e-Deklaracje - PORADNIK dla przedsiębiorców

2016-06-24 - Faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną
Technologia daje firmom wiele możliwości ułatwienia sobie i swoim pracownikom codziennej pracy. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że w kwestii wysyłania e-faktur, należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi zasadami ich przesyłania i przechowywania. Tak aby w przyszłości nie ponosić konsekwencji z kontroli podatkowej lub skarbowej.    
2016-06-24 - Obniżka CIT dla małych podatników
  Rząd przyjął we wtorek (21 czerwca 2016 roku) projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych PIT i CIT. Oznacza to, iż małe przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 roku będą mogły swobodnie korzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT - 15% zamiast 19%. Stawka preferencyjna obejmie małych podatników, w przypadku których wartość przychodu ze sprzedaży (wlicz
2016-06-22 - Jak skorygować fakturę wystawioną przez pomyłkę?
  W sytuacji, gdy zostaną wystawione dwie faktury do jednej transakcji bądź faktura zostanie wystawiona z błędami – inny kontrahent, niewłaściwy nabywca, zły kod pocztowy itp., należy oczywiście poprawić zaistniały błąd. Czasami to osoba wystawiająca fakturę jest w stanie szybko zorientować się, że został popełniony jakiś błąd na fakturze (np. przy sprawdzaniu danych)
2016-06-22 - Nowy podatek od sprzedaży detalicznej
  Już niebawem zacznie obowiązywać przyjęta ustawa o nowym podatku od sprzedaży detalicznej. Zapłacą go oczywiście handlowcy. Jak wynika z projektu ustawy, przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód (netto, bez VAT) ze sprzedaży detalicznej (bez sprzedaży na rzecz przedsiębiorców). Należy podkreślić, że ostatecznie sprzedaż dokonywana pr
2016-06-20 - Zmiany w dokumentacji pracowniczej
  Ministerstwo Rozwoju zapowiada, iż chce wdrożyć nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Zmiany miały by nastąpić przede wszystkich w kwestii: Skrócenia czasu przechowywania dokumentacji – czas przechowywania ma zostać skrócony z obecnych 50 do 7/10 lat (licząc od dnia zakończenia
2016-06-20 - Na czym polega odwrotne obciążenie VAT dostawy towarów?
  Odwrotne obciążenie VAT polega na tym, iż cały obowiązek rozliczenia podatku należnego z danej transakcji staje się obowiązkiem nabywcy, a nie sprzedawcy. Tym samym oznacza to, że następuje tu przesunięcie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę. Głównie odwrotnym obciążeniem obejmowane są towary, które są szczegó
2016-06-17 - Będzie dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?
  Obecnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy odnośnie wydłużenia terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni, jednakże ma nastąpić wydłużenie go aż do 30dni.  Jak twierdzą projektodawcy, obecne przepisy dotyczące terminu na składanie przez pracowników powództw z obszaru prawa pracy,
2016-06-17 - Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?
Kierownik danej jednostki jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przedstawienia go właściwym organom, do tego powołanym - zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe musi być przez nich zatwierdzone i opatrzone odpowiednimi podpisami. Tak więc, na sprawozdaniu musi znaleźć się data podpisu, os
2016-06-17 - Składanie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego
W danym roku obrotowym, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskie, które prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów, są zobowiązane do złożenia w KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. Oświadczenie za 2015 rok powinno zostać złożone najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Według ustawy o rachunkowości
2016-06-15 - Jak uniknąć pomyłek w tworzeniu korekt
Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, jak prawidłowo powinna wyglądać wystawiona faktura korygująca, to znaczy, co powinna zawierać tzw. korekta. Fakturę korygującą wystawia się w przypadkach, gdy wystawiona faktura nie odnosi się do zaistniałej transakcji. Najczęściej wystawia się korektę do faktury w przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego, zwrotu towaru lub zwykłej p
2016-06-15 - Pełna księgowość będzie dla mniejszej liczby firm
Resort finansów ma w planach zmianę progu przychodów. Mianowicie, chce zmniejszyć próg, po przekroczeniu którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) muszą prowadzić księgi rachunkowe (tzw. pełną księgowość). Oprócz tego zmiany mają również nastąpić ws. limitu przychodów uprawniających do korzystania z opodatk
2016-06-13 - Jakie wydatki z podróży służbowej przedsiębiorcy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Co to jest podróż służbowa przedsiębiorcy?Za taką podróż uznaje się podróż służbową osoby, która prowadzi własną działalność gospodarczą, a więc jest przedsiębiorcą i wykonuje zadania w ramach prowadzonej działalności, ale poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub stałe miejsce wykonywania działalności.
2016-06-13 - Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - to elektroniczna forma ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej. Oznacza to, iż struktura logiczna to sposób organizacji konkretnych informacji wewnątrz pliku. Pliki takie będą przesyłane przez podatników organom podatkowym. Celem wprowadzenia w/w ujednolicenia było by przede w
2016-06-08 - O czym pamiętać przy tworzeniu harmonogram czasu pracy?
  W ciągu miesiąca pracownicy korzystają z urlopów, są wysyłani na szkolenia, biorą dni wolne od pracy lub zamieniają się zmianami z innymi pracownikami. Aby nie powstał zbyt duży chaos tym spowodowany, pracodawca musi te wszystkie sytuacje uwzględnić i poprawnie je ująć w harmonogramie czasu pracy.   Czym właściwie jest harmonogram czasu pracy?
2016-06-08 - Zmiany w sprawie zwolnień z podatku VAT
  Rozporządzenie dotyczące zwolnień od podatku od towarów i usług (VAT) oraz warunków stosowania tych zwolnień zostanie dostosowane do nowych unijnych przepisów celnych, które zmieniły nazewnictwo procedur celnych. W efekcie wykreślona zostanie m.in. procedura przetwarzania pod kontrolą celną. Zmiany wejdą w życie w najbliższych tygodniach. &
2016-06-06 - Jaki jest obowiązek pracodawcy odnośnie badań lekarskich pracowników?
  Na pracodawcy leży obowiązek kierowania pracowników na badania lekarskie – przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie trwania stosunku pracy. Jeżeli pracodawca zatrudni pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego może liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Każdy pracownik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza jego brak przeciww
2016-06-06 - Nowa klasyfikacja środków trwałych – od 2017 roku
  Nowe rozporządzenie, które będzie określało nową Klasyfikację Środków Trwałych wejdzie w życie z początkiem 2017 r. Klasyfikacja zostanie dostosowana m.in. do zmian wprowadzanych do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz modyfikacji przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Nowa KŚT zostanie dostosowana do nowej klas
2016-06-03 - Czy drogie prezenty komunijne trzeba zgłosić do fiskusa?
  Drobne prezenty, takie jak: Pismo Święte, złoty łańcuszek, rower czy drobne kwoty pieniężne, powoli przechodzą w zapomnienie, ponieważ coraz częściej rządzi zasada, że im droższe prezenty tym lepsze. Dzieci powoli rezygnują ze standardowych rzeczy i wolą skupić się na nowościach rynkowych, przede wszystkim nowym sprzęcie elektronicznym i już nie cieszą ich drobne prezenty. W zwią
2016-06-03 - Obniżenie płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Nowe przepisy dotyczące obniżenia limitu płatności związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej i dokonywanych bez pomocy rachunku płatniczego wejdą w życie z początkiem 2017 r - w styczniu 2017 r. Jednocześnie obowiązek dokonywania płatności poprzez rachunek zostanie powiązany z kwestią podatkowych rozliczeń. Nową nowelizację podpisał już tydzie
2016-06-02 - Co to jest umowa zgody?
  Ugoda jest swego rodzaju umową, która jest zawierana pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Oby dwa podmioty dokonują ustępstw względem siebie, aby w sposób polubowny wykonać zobowiązanie lub rozstrzygnąć spór, który dotyczy spłaty długu jednej ze stron. Zazwyczaj w umowie spisuje się zapisy o rozłożeniu spłaty długu na raty lub gdy dłużnik spłaca
2016-06-02 - Podatek od handlu - nowe zmiany
  Niebawem (prawdopodobnie w lipcu) pojawi się nowy podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek handlowy). W nowym projekcie znaleźć mają się propozycje dwóch stawek na poziomie 0,8 i 1,4 proc., a podatnikami będą sprzedawcy detaliczni. Nowa danina dotyczyć ma przychodu ze sprzedaży detalicznej (bez należnego podatku VAT) – sprzedaży dokonywanej na rzecz kon
2016-05-31 - Co to jest staż pracy i jak go liczyć?
  Staż pracy określa łączną długość wszystkich okresów zatrudnienia, są one niezbędne do ustalenia na przykład urlopu wypoczynkowego. Wliczane okresy to wszystkie okresy, łącznie z tymi wcześniejszymi i bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. W kodeksie pracy nie ma jednoznacznej definicji stażu pracy, jednakże jest to na
2016-05-31 - Podatki 2016: JPK rozpowszechni stosowanie bezpiecznego e-podpisu
  W lipcu wejdzie w życie tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK), który nie tylko zobowiąże część firm do przekazywania fiskusowi danych w ujednoliconej formie, ale też wpłynie na poziom rozpowszechnienia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 250 osób lub mają obroty na poziomie przeszło 50
2016-05-30 - Czy pracodawca może zmusić do nadgodzin?
  Charakterystyka umowy o prace, zobowiązuje pracownika do podporządkowania się pracodawcy, co oznacza że wykonywanie przez niego pracy w godzinach nadliczbowych jest dla niego obowiązkiem. Jeżeli wiec pracownik nie znajduje się pod szczególną ochroną, nie ma prawa odmówić pracodawcy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.   Czy praco
2016-05-30 - Czy pracodawcy przysługuje możliwość spisania umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika?
  W sytuacji, gdy pracownik ma dłuższą przerwę w pracy, a więc znajduje się w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. z powodu ciąży), pracodawca ma możliwość zatrudnienia innego pracownika w jego miejsce. Pracodawca może dokonać zatrudnienia innego pracownika na podstawie umowy na zastępstwo, która określać będzie w sobie konkretny czas tej nieobecności.
2016-05-30 - Przepływ pracowników w UE – nowe przepisy już w czerwcu
  Już za parę dni, a dokładnie 4 czerwca 2016 r wejdzie w życie nowela przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy. Do polskiego prawa wdrożone zostaną wtedy nowe wymogi unijne dotyczące przepływu pracowników pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W efekcie obywatele mają otrzymać szerszy dostęp do informacji nt. uprawnień dla pracownik&oacu
2016-05-25 - Ile czasu należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
  Większość przedsiębiorców zastanawia się czy ewidencję czasu pracy należy przechowywać minimum 3 lata czy aż 50 lat - jak akta osobowe. Odpowiedź jest prosta. Ewidencję czasu pracy pracowników należy przechowywać przez 3 lata, licząc od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego ta ewidencja dotyczy. Przedsiębiorca nie jest zmuszony do prowadzen
2016-05-25 - Składka audiowizualna obciąży część firm
  Z początkiem lipca prawdopodobnie wejdzie nowa opłata audiowizualna, która będzie doliczana do rachunków za prąd, zastąpi obecny abonament RTV. Opłata mająca charakter podatku mocno obciąży część przedsiębiorstw, szczególnie tych korzystających z dużej liczby liczników poboru energii elektrycznej. Nowa składka będzie traktowana jak podatek. W e
2016-05-25 - Nowa ustawa dotycząca delegowania pracowników
    Przez Sejm została uchwalona nowa uchwała dotyczącą warunków zatrudnienia na terenie Polski pracowników delegowanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje, mają przede wszystkim dostosować polskie prawo do unijnych wymogów i zwiększyć poziom ochrony osób delegowanych. W nowej ustawie zostały bardz
2016-05-23 - Czy można złożyć pozew o zapłatę z samej faktury?
  Każdy przedsiębiorca, który chce potwierdzić słuszność swojego dochodzonego roszczenia musi posiadać fakturę VAT, która została przez niego wystawiona dla drugiego przedsiębiorcy i która będzie przedstawiona w postaci dowodu w sprawie przed sądem. Faktura VAT ma również wpływ na koszty sądowe, bowiem ma wpływ na postępowanie sądowe. Jak to dokłMasz jakieś pytania? Kliknij w przycisk obok i skorzystaj z formularza kontaktu.Copyright © e-Deklaracje.pl 2005-2006
| Własny biznes | Nowości prawne | Podatki | Księgowość | Kadry | | Formularze | Kontakt


Portal e-Deklaracje jest niezależnym portalem informacyjnym i nie jest w żaden sposób powiązany z Ministerstwem Finansów RP. Dokładamy najwyższej staranności, aby informacje zamieszczone na stronach www.e-deklaracje.pl były jak najbardziej rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym. Za każdym razem jednak przed podjęciem na ich podstawie decyzji skonsultuj się ze specjalistą - prawnikiem, radcą prawnym, księgową, kadrową czy specjalistą od finansów.

Inne: internetowy program do faktur program do faktur online program na zamówienie programy na zamówienie program do fakturowania aplikacje internetowe internetowy program do fakturowania aplikacje mobilne program do magazynu program do KPiR program do księgowości program do faktur oprogramowanie na zamówienie systemy na zamówienie e-deklaracje systemy dedykowane zakładanie i księgowość spółki z o.o. oprogramowanie dedykowane aplikacje dedykowane programy dedykowane biznes prawo podatki księgowość kadry aplikacje na zamówienie linki i informacje Formularze PIT CIT VAT Inne