Składanie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

W danym roku obrotowym, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskie, które prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów, są zobowiązane do złożenia w KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. Oświadczenie za 2015 rok powinno zostać złożone najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Czytaj dalej Składanie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Kierownik danej jednostki jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przedstawienia go właściwym organom, do tego powołanym – zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe musi być przez nich zatwierdzone i opatrzone odpowiednimi podpisami. Czytaj dalej Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Jak uniknąć pomyłek w tworzeniu korekt

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, jak prawidłowo powinna wyglądać wystawiona faktura korygująca, to znaczy, co powinna zawierać tzw. korekta.

Fakturę korygującą wystawia się w przypadkach, gdy wystawiona faktura nie odnosi się do zaistniałej transakcji. Najczęściej wystawia się korektę do faktury w przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego, zwrotu towaru lub zwykłej pomyłki przy generowaniu dokumentu pierwotnego. Czytaj dalej Jak uniknąć pomyłek w tworzeniu korekt

Jakie elementy muszą znaleźć się na refakturze?

 

Faktura, która dokumentuje odsprzedaż nie musi zawierać identycznych informacji z faktury zakupowej. Jednakże refaktura powinna zawierać wszystkie te dane, które muszą się znajdować na fakturze VAT, a więc:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem. Czytaj dalej Jakie elementy muszą znaleźć się na refakturze?

Jaka nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym?

 

Element, który jest obowiązkowy na paragonie fiskalnym to nazwa towaru lub usługi. Nazwa danego produktu czy też usługi odpowiednio go identyfikuje.  Możliwe jest również dodanie dodatkowego elementu opisu produktu i/lub usługi w miejscu określonym dla nazwy. Czytaj dalej Jaka nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym?

Co to są rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i jak je ewidencjonować?

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowniczych są ewidencjonowane na specjalnym koncie księgowym, które może nosić nazwę np. 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta zależna jest od przyjętego przez firmę zasad, a więc polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, od nich będzie również zależało na jakich zasadach będą dokonywane zapisy na danym koncie. Czytaj dalej Co to są rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i jak je ewidencjonować?

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

 

Wszelkie osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą (jednoosobową), spółki cywilne, jawne i partnerskie, gdzie właścicielami są osoby fizyczne muszą prowadzić KPiR jeżeli ich osiągnięte przychody nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1. Czytaj dalej Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości

Każda firma w swojej polityce rachunkowej powinna dokładnie określić zasady ewidencjonowania środków trwałych o niskiej wartości. Z tego powodu warto zapoznać się z zasadami ewidencjonowania takich środków trwałych.

Jak możemy dowiedzieć się z art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowość środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Czytaj dalej Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości

Amortyzacja składników wyposażenie biura

 

W sytuacji, gdy wartość początkowa składników wyposażenia biura jest większa niż 3500 zł, a przewidywany czas jego użytkowania przekracza jeden rok, to należy dokonać odpisów amortyzacyjnych i wpisać do ewidencji środków trwałych. W tym wypadku przebieg zaliczania kosztów wartości środka trwałego jest rozłożony w czasie. Czytaj dalej Amortyzacja składników wyposażenie biura

Jak dokumentować rabaty na zbiorczych fakturach korygujących?

 
Podatnicy VAT mogą dokumentować przyznawane premie pieniężne tzw. rabaty, współpracującym firmom poprzez wystawienie zbiorczych korekt. Trzeba jedak nakreślić, że odbywa się to w sytuacji, gdy dany rabat był udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie odnośnie konkretnego nabywcy. Czytaj dalej Jak dokumentować rabaty na zbiorczych fakturach korygujących?