Czy można złożyć korektę zeznania rocznego?

Czy można złożyć korektę zeznania rocznego?

 

Podatnik, który stwierdzi, że popełnił błąd w swoim zeznaniu podatkowym lub zapomniał skorzystać z przysługujących mu ulg bądź nie wskazał organizacji pożytku publicznego (nie przekazał 1% podatku na wymieniony cel), może złożyć korektę.

Jak wynika z art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej O.p.) „jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację”. W rozumieniu słowa „deklaracja”, oznacza ona również zeznanie, do którego zobowiązani są podatnicy – zeznanie roczne. Aby jednak zaistniała możliwość złożenia korekty do zeznania rocznego, należy spełnić pewne wymogi stawiane przez prawo.

 

Najważniejsze informacje:
1. Uzasadnienie przyczyn korekty – od nowego roku 2016, przy korekcie deklaracji nie wymaga się dołączenia uzasadniania z ujętymi przyczynami korekty deklaracji.

2. Termin składania korekty zeznania rocznego – jest zależny od terminu, który upływa wraz z przedawnieniem zobowiązania podatkowego oraz od tego czego dokładnie dotyczy korekta.

3. Uprawnienia do skorygowania – uprawnienie może ulec zawieszeniu w okresie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, nawet w przypadku gdy korekta została już złożona przez podatnika. W ten czas podatnik zostanie poinformowany przez organ podatkowy o bezskuteczności złożonej korekty.

4. Korekta wykonana przez organ podatkowy – korektę może również nanieść odpowiedni organ podatkowy jeżeli:

  • deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź gdy wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, a jednocześnie
  • zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 5000 zł.

Oczywiście po dokonaniu korekty przez organ podatkowy zostanie wysłana do podatnika uwierzytelniona kopia skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z tą korektą zmianą wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku bądź wysokości straty albo informacją o braku takich zmian. Gdy podatnik otrzyma korektę może wnieść do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia, sprzeciw, który anuluje korektę dokonaną przez organ podatkowy.

5. Zwrot nadpłaty – jeżeli po korekcie zeznania rocznego powstaje napłata lub też zwiększa się kwota nadpłaty to kwota ta zostanie podatnikowi zwrócona. Jeżeli podatnik złoży stosowny wniosek o zwrot nadpłaty to zwrot nastąpi:

  • 2 miesięce od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania korygowanego, pod warunkiem że organ podatkowy nie będzie miał wątpliwości co do prawidłowości złożonej korekty,
  • 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty (decyzja jest wydawana w postępowaniu podatkowym wszczętym w sytuacji, gdy organ podatkowy ma wątpliwości co do prawidłowości złożonej korekty).

Jeżeli jednak powyższy wniosek nie zostanie złożony – w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia korekty.

6. Odsetki podatkowe – przy zaległości podatkowej, należy zapłacić odsetki podatkowe, do których przypisane są konkretne wysokości.

Jednakże warto jeszcze podkreślić, że według art. 56 § 1a O.p., podatnikowi, który samodzielnie dokonał korekty (nie wykonał tego organ podatkowy) przysługuje również obniżona stawka odsetek za zwłokę (50% obowiązującej stawki), w przypadku gdy:

  1. złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, oraz
  2. zapłaci w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, kwotę zaległości podatkowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *