Czy muszę wystawiać paragon dla klientów indywidualnych?

Czy muszę wystawiać paragon dla klientów indywidualnych?

 

Według art. 111 ust. 1 ustawy o po­datku od to­wa­rów i usług: “Podatnicy do­ko­nu­jący sprze­daży na rzecz osób fi­zycz­nych nie­pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz rol­ni­ków ry­czał­to­wych są obo­wią­zani pro­wa­dzić ewi­den­cję ob­rotu i kwot po­datku na­leż­nego przy za­sto­so­wa­niu kas re­je­stru­ją­cych.

Powyższy zapis wskazuje, że przedsiębiorca, który ma obowiązek rejestrowania swojej sprzedaży na kasie fiskalnej, jest więc zmuszony do wystawiania paragonów fiskalnych dla klientów indywidualnych.

 

Według art. 111 ust. 8. ustawy o po­datku od to­wa­rów i usług: „Minister wła­ściwy do spraw fi­nan­sów pu­blicz­nych może zwol­nić, w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia, na czas okre­ślony, nie­które grupy po­dat­ni­ków oraz nie­które czyn­no­ści z obo­wiązku, o któ­rym mowa w ust. 1 […].”

Powyższy zapis, informuje, że istnieją wyjątki od zasady z artykułu wcześniejszego (art. 111 ust. 1). Ogólnie rzecz biorąc oznacza to, że jeżeli jednak przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej, nie musi wystawiać paragonu. W miejsce paragonu zaś może wystawić nabywcy od razu fakturę.

 

Podsumowując,  je­śli klien­tami będą osoby in­dy­wi­du­alne, to zgodnie z wyżej wymienionym art. 111 ust. 1 nałożony zostaje obo­wią­zek po­sia­da­nia kasy fi­skal­nej i wy­sta­wia­nia pa­ra­go­nów. Jeżeli jednak klientami nadal będą osoby indywidualne, ale jesteśmy zwolnieni z prowadzenia kasy fiskalnej to jesteśmy również zwolnieni z wystawiania paragonów fiskalnych.

Aby jednak skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i wystawiania paragonów, trzeba spełnić określone warunki. Minister wy­dał sto­sowne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zwol­nień z obo­wiązku pro­wa­dze­nia ewi­den­cji przy za­sto­so­wa­niu kas re­je­stru­ją­cych. Najważniejszymi wy­jątkami od za­sady, czyli zwol­nie­nia od obo­wiązku po­sia­da­nia kasy fi­skal­nej i wy­sta­wia­nia pa­ra­go­nów są dwa wyjątki. Jeden wyjątek ma charakter uniwersalny, drugi raczej odnosi się do sklepów internetowych, mianowicie:

 1. zwol­nie­nie do 20 tys. zło­tych ob­rotu,
 2. zwol­nie­nie ze względu na spo­sób płat­no­ści.

Wyjaśnienie:

 1. Zwolnienie do 20 tys. złotych obrotu

Tak jak wspomniano już wyżej, zwolnienie ma postać uniwersalną, a więc dotyczy wszyst­kich przed­się­bior­ców, za wy­jąt­kiem tych, co do któ­rych usta­wo­dawca prze­wi­dział bez­względny obo­wią­zek wy­sta­wia­nia pa­ra­go­nów. Zwolnienie to wy­nika z § 3 roz­po­rzą­dze­nia, a mianowicie:

“§ 3 ust. 1. Zwalnia się z obo­wiązku ewi­den­cjo­no­wa­nia w da­nym roku po­dat­ko­wym, nie dłu­żej jed­nak niż do dnia 31 grud­nia 2016 r.:

1) po­dat­ni­ków, u któ­rych ob­rót zre­ali­zo­wany na rzecz osób fi­zycz­nych nie­pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz rol­ni­ków ry­czał­to­wych nie prze­kro­czył w po­przed­nim roku po­dat­ko­wym kwoty 20 000 zł, a w przy­padku po­dat­ni­ków roz­po­czy­na­ją­cych w po­przed­nim roku po­dat­ko­wym do­stawę to­wa­rów lub świad­cze­nie usług na rzecz osób fi­zycz­nych nie­pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz rol­ni­ków ry­czał­to­wych, je­żeli ob­rót z tego ty­tułu nie prze­kro­czył, w pro­por­cji do okresu wy­ko­ny­wa­nia tych czyn­no­ści w po­przed­nim roku po­dat­ko­wym, kwoty 20 000 zł;

2) po­dat­ni­ków roz­po­czy­na­ją­cych po dniu 31 grud­nia 2014 r. do­stawę to­wa­rów lub świad­cze­nie usług na rzecz osób fi­zycz­nych nie­pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz rol­ni­ków ry­czał­to­wych, je­żeli prze­wi­dy­wany przez po­dat­nika ob­rót z tego ty­tułu nie prze­kro­czy, w pro­por­cji do okresu wy­ko­ny­wa­nia tych czyn­no­ści w da­nym roku po­dat­ko­wym, kwoty 20 000 zł;”

 

Podsumowując, je­śli w da­nym roku podatnik nie przekroczy kwoty 20 tys. zło­tych ob­rotu, nie ma obowiązku wy­sta­wiania pa­ra­go­nów. W § 4 roz­po­rzą­dze­nia znajduje się jeszcze wy­kaz pro­duk­tów i usług, które bez­względ­nie pod­le­gają obo­wiąz­kowi wy­sta­wia­nia pa­ra­go­nów i nie ko­rzy­stają ze zwol­nie­nia.

 

 1. Zwolnienie ze względu na sposób płatności

Drugie zwol­nie­nie odnosi się do sklepów internetowych i do­ty­czy spo­sobu płat­no­ści za za­mó­wie­nia w e-sklepie.

W rozporządzeniu w § 2 w załączniku składającym się z 49 pozycji znajdują się poszczególnie ważne zapisy. Jednakże najważniejszy będzie zapis z pozycji 37: “37. Dostawa to­wa­rów w sys­te­mie wy­sył­ko­wym (pocztą lub prze­sył­kami ku­rier­skimi), je­żeli do­stawca to­waru otrzyma w ca­ło­ści za­płatę za wy­ko­naną czyn­ność za po­śred­nic­twem poczty, banku lub spół­dziel­czej kasy oszczędnościowo-kredytowej (od­po­wied­nio na ra­chu­nek ban­kowy po­dat­nika lub na ra­chu­nek po­dat­nika w spół­dziel­czej ka­sie oszczędnościowo-kredytowej, któ­rej jest człon­kiem), a z ewi­den­cji i do­wo­dów do­ku­men­tu­ją­cych za­płatę jed­no­znacz­nie wy­nika, ja­kiej kon­kret­nie czyn­no­ści do­ty­czyła i na czyją rzecz zo­stała do­ko­nana (dane na­bywcy, w tym jego ad­res).”

Oznacza to, iż zwolnienie do­ty­czy:

 • sprze­daży wy­sył­ko­wej,
 • je­śli za­płata za za­mó­wie­nie tra­fia na konto ban­kowe sprze­dawcy,
 • trans­ak­cja opi­sana jest tak, że wia­domo kto i za co za­pła­cił.

 

Tak więc, jeśli klient robi prze­lew sa­mo­dziel­nie i bez­po­śred­nio na konto ban­kowe sprzedawcy – mo­żna bez problemu ko­rzy­stać ze zwol­nie­nia.

Jeżeli jednak w trans­ak­cje za­an­ga­żo­wany zo­staje po­śred­nik płat­no­ści – systemy płat­no­ści, również mo­żna ko­rzy­stać ze zwol­nie­nia, ale  należy za­dbać o kilka szcze­gó­łów. Mianowicie:

 1. Trzeba dys­po­no­wać ra­por­tami od po­śred­nika, uwzględ­nia­ją­cych po­szcze­gólne trans­ak­cje. Z tych ra­por­tów musi wy­ni­kać, kto i za co za­pła­cił. Płatność musi być moż­liwa do po­wią­za­nia z kon­kret­nym za­mó­wie­niem.
 2. Należy pro­wa­dzić wła­sną ewi­den­cję, w któ­rej będą znajdować się ze­sta­wienia płat­no­ści wy­ni­ka­jące  z ra­por­tów i będą je wią­zać z po­szcze­gól­nymi za­mó­wie­niami. W prak­tyce, może być to na­wet zwy­kła ta­belka w Excelu, która bę­dzie obej­mo­wać:
 • datę trans­ak­cji,
 • na­bywcę,
 • nu­mer za­mó­wie­nia,
 • za­pła­coną kwotę.

Jeśli sprzedawca będzie dys­po­no­wał po­rząd­nymi ra­por­tami od po­śred­nika płat­no­ści i pro­wa­dził do­dat­kowo wła­sną ewi­den­cję, mo­że swobodnie ko­rzy­stać ze zwol­nie­nia i nie wy­sta­wiać pa­ra­go­nów.

 

Uwaga!

Na ko­niec wato jeszcze wspomnieć, że oma­wiane zwol­nie­nie, po­dob­nie jak zwol­nie­nie do 20 tys. zło­tych, nie do­ty­czy sprze­daży pro­duk­tów i usług wska­za­nych w § 4 roz­po­rzą­dze­nia.

 

Podsumowując, aby sprzedawca mógł unik­nąć za­kupu kasy fi­skal­nej i wy­sta­wia­nia pa­ra­go­nów w swoim skle­pie tradycyjnym lub  in­ter­ne­to­wym może tego dokonać na pod­sta­wie dwóch zwol­nień:

 • zwol­nie­nie do 20 tys. zł ob­rotu,
 • zwol­nie­nie ze względu na spo­sób płat­no­ści (na ra­chu­nek ban­kowy).

* Oczywiście przy zwolnieniu przy płat­no­ści na ra­chu­nek ban­kowy istnieje szereg wymogów związanych z  od­po­wied­nim ewi­den­cjo­no­wa­niem trans­ak­cji.

.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *