Jak skorygować sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie?

Jak skorygować sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie?

 

Jeżeli sprzedawca chce udokumentować dokonanie sprzedaży dla osoby fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, jest zmuszony do zewidencjonowania jej na kasie rejestrującej takiej zdarzenia – jest to paragon fiskalny.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podatnik zmuszony jest do korekty sprzedaży. Może to być spowodowane popełnionym błędem czy zwrotem zakupionego towaru. W tym wypadku, podatnik zmuszony jest do prowadzenia ewidencji korekt.

Gdy nastąpi zwrot towaru…
Zasady korygowania sprzedaży w przypadku zwrotów towarów czy uznanych reklamacji znajdują się w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas.

Z przepisu tego wynika, iż ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży powinna zawierać:

  • datę sprzedaży,
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi,
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru (usługi) będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru (usługi) podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

W związku z powyższym podatnik ewidencjonujący obroty przy pomocy kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru, który skutkuje zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży, powinien prowadzić ewidencję zwrotów towarów i uznanych reklamacji. Z ewidencji tej musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu.

Gdy popełniliśmy błąd…
W przepisie § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznej jej korekty poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Ponadto podatnik zobowiązany jest ponownie zaewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy, z tym że już w prawidłowej wysokości (§ 3 ust. 6 omawianego rozporządzenia).

Gdy błędem jest niepoprawnie wpisana stawka VAT…
Zdarzają się również sytuacje, gdy pomyłka dotyczy błędnej stawki VAT. Gdy podatnik w kasie fiskalnej zaewidencjonował sprzedaż towaru czy usługi z błędną stawką VAT (np. 23% zamiast 8%). W związku z tym powstaje problem jak w takim przypadku skorygować sprzedaż towaru.

Organy podatkowe uznają, że w sytuacji, gdy podatnik zaewidencjonował sprzedaż w kasie fiskalnej z zawyżoną stawką VAT (udokumentowaną paragonem), korekta VAT nie może być dokonana. Twierdzą bowiem, że ciężar podatku VAT z tytułu dokonanej sprzedaży został przeniesiony na ostatecznych konsumentów (osoby fizyczne). Zwrot zapłaconego podatku VAT na rzecz podatnika, który nie poniósł ekonomicznego ciężaru tego podatku, oznaczałby nieuzasadnione przysporzenie podatnika ze strony Skarbu Państwa. Ich zdaniem, jeśli podatnik nie zamierza zwracać nienależnie pobranego podatku nabywcom, to nie może też skorygować zawyżonej stawki VAT.

Przykład z życia:
Sprzedawca w lutym 2016 r. błędnie zaewidencjonował sprzedaż jednego z towarów: zaewidencjonowano sprzedaż o wartości brutto 1.230 zł i podatek należny 230 zł, zamiast kwoty brutto 123 zł i kwoty VAT 23 zł. Spowodowało to zawyżenie obrotu.

Popełniony błąd podatnik ujął w ewidencji pomyłek za luty 2016 r. oraz zarejestrował sprzedaż w kasie w prawidłowej wysokości.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *